Legislacja

04. Pytania testowe dla instruktorów zatwierdzane, niejawne, ale…

24 października 2013

Inicjatywa ustawodawcza proponuje także wprowadzenie jednoznacznej normy ustawowej wskazującej, że baza pytań stosowanych na egzaminach na prawo jazdy dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nie są informacją publiczną. To rozwiązanie - jak czytamy w uzasadnieniu - nie blokuje możliwości publikowania czy rozpowszechniania pytań egzaminacyjnych, ale daje możliwość kontrolowania tego procesu. Ma być to szczególnie ważne w przypadku egzaminów eksperckich dla egzaminatorów oraz instruktorów nauki i techniki jazdy. Jednak przepis nic nie mówi o możliwości publikowania - którą to informację podano w uzasadnieniu opublikowanym wraz z projektem noweli. Katalog pytań oraz same pytania nie stanowią - jak to określa nowy przepis ustawy - informacji publicznej, tą według prawa polskiego jest każda informacja w sprawach publicznych. Czy rzeczywiście wstępuje tu uzasadnione ograniczenie prawa uzyskiwania informacji?

Tekst obowiązujący

Tekst projektu

Art. 39 ust. 7 (dodany)

-

7. Na egzaminie, o którym mowa odpowiednio w art. 33 ust. 1 pkt 7, stosuje się pytania egzaminacyjne pochodzące z katalogu pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu. Katalog pytań oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej.