Legislacja

1.1.2012 r.: zmiany w prawie

1 stycznia 2012

1 stycznia 2012 r. to nie tylko początek Nowego Roku, ale także dzień, w którym zazwyczaj wchodzi w życie wiele zmian w przepisach. Nie będzie inaczej i w 2012 roku, poniżej krótkie zestawienie zmian z zakresu aktów prawnych dotyczących ruchu drogowego itp.:

-ustawa - Prawo o ruchu drogowym znowelizowana ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz druga nowela dokonana ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych; a także kolejna wprowadzona ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw;

-ustawa o kierujących pojazdami, wchodzi w życie zmiana wprowadzona ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw;

-ustawa Kodeks wykroczeń, wchodzi w życie zmiana dokonana ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw;

-Kodeks karny - zmiana ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw;

-ustawa o transporcie drogowym, wchodzi w życie zmiana wprowadzona ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaworaz druga dokonana ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym;

-ustawa o czasie pracy kierowców zmieniona ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw;

-w życie wchodzi ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;

-ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji znowelizowana ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw;

-ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

-ustawa o działalności ubezpieczeniowej zmieniona ustawą z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców;

-ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.