Legislacja

10. Egzaminator z uprawnieniami instruktora także szkoli się tylko raz

24 października 2013

f83f2bb5a556e25f23ce54a6afd80ca07af4de3d

(Fot.: PD@N 476-12jm)

W sposób jak w sytuacji instruktora posiadającego uprawnienia egzaminatora, rozstrzygnięta zostaje kwestia szkolenia zawodowego egzaminatora z uprawnieniami instruktora nauki jazdy. Proponowany projekt noweli ustawy o kierujących proponuje, aby wystarczające do spełnienia obowiązku było ukończenie tylko jednych warsztatów. W związku z tym wprowadzono zapis w art. 38a oraz art. 63a. Sprawa - w obu sytuacjach - wydaje się oczywista.

Tekst obowiązujący

Tekst projektu

Art. 63a (dodany)

-

63a. W przypadku egzaminatora, posiadającego uprawnienia instruktora, obowiązek o którym mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 uznaje się za spełniony po dostarczeniu Marszałkowi województwa, w trybie art. 63 ust. 1 pkt 3, zaświadczenia potwierdzającego odbycie tych warsztatów.