Legislacja

11. Pytania testowe dla egzaminatorów też zatwierdzane i niejawne

24 października 2013

Co do kolejnej bazie pytań - tu używanej podczas egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów – zaproponowane zostały rozstrzygnięcia identyczne jak w sytuacji instruktorów nauki jazdy. Czyli ich utajnienie – dyskusyjną także i tutaj pozostaje kwestia czy zasadne?

Tekst obowiązujący

Tekst projektu

Art. 64 ust. 7a (dodany)

7a. Na egzaminie, o którym mowa odpowiednio w art. 58 ust. 1 pkt 7, stosuje się pytania egzaminacyjna pochodzące z katalogu pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu. Katalog pytań oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej.