Legislacja

13. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy i „okres przekraczający rok”

24 października 2013

78b48f9e05af3f316e4580d2a9b0e7fa8bdc8c53

(Fot.: PD@N 476-14)

Kolejną zmianą tzw. doprecyzowującą w projekcie noweli ustawy o kierujących jest rozbieżność w brzmieniu przepisów art. 49 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 102 ust. 2 ustawy w zakresie okresu na jaki zostało zatrzymane prawo jazdy osobie, która podlega obowiązkowemu kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji (“co najmniej rok”, “przekraczający rok”) zaproponowane zostało dokonanie zmiany brzmienia przepisu art. 102 ust. 2 ustawy. Proponowane brzmienie jest zgodnie z brzmieniem przepisu art. 49 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz zbieżne z dotychczasowym prawodawstwem i orzecznictwem w tym zakresie.

Tekst obowiązujący

Tekst projektu

W art. 102 ust. 2 (w brzmieniu)

2. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem upłynął co najmniej rok, warunkiem wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.

2. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem upłynął okres przekraczający rok, warunkiem wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.