Legislacja

14. Testy dla przyszłego instruktora doskonalenia techniki

24 października 2013

8db8e42f2f20d15cc755cc0e0d5f9e147fd659e3

(Fot.: PD@N 476-15torrakietowa)

W ogłoszonym właśnie projekcie noweli ustawy o kierujących znajdujemy także regulacje dotyczące egzaminu osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy. Przypomnijmy taka osoba musi złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu. Tutaj także dodano ustęp określający, iż stosowane pytania egzaminacyjne pochodzą z katalogu zatwierdzanego przez ministra. Też obowiązuje tu zasada tajności.

Tekst obowiązujący

Tekst projektu

W art. 119 ust. 5a (dodany)

-

7a. Na egzaminie, o którym mowa odpowiednio w art. 117 ust. 2 pkt 7, stosuje się pytania egzaminacyjne pochodzące z katalogu pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu. Katalog pytań oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej.