Legislacja

200. aktualizacja ePD: nowela Prawa o ruchu drogowym, zmieniony taryfikator mandatów

12 kwietnia 2015

Abonenci zbioru aktów prawnych ePD (ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE) mogą wzbogacić i uaktualnić swój program o nową jego aktualizację. Wśród zmian m.inn.: tekst rzeczywisty i ujednolicony o obowiązującą z dniem 11 kwietnia br. nowelę taryfikatora mandatów. Wśród tekstów ujednoliconych - weszły w życie przepisy w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. Tu nowe brzmienie uzyskał przepis z rozdziału dotyczącego kar pieniężnych za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu (rozdział IV) w dziele o kontroli ruchu drogowego (dział V). Aktualizację zbioru ePD przygotowano wg stanu prawnego obowiązującego na dzień 22 lutego 2015 r.

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 12.4.2015 r.

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu o drogach publicznych

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

o drogach publicznych

Rozporządzenie

w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Ustawa

o opłacie skarbowej

Ustawa

o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Ustawa

o podatku od towarów i usług

Ustawa

o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa

o publicznym transporcie zbiorowym

Ustawa

Kodeks pracy

Ustawa

o transporcie drogowym

Ustawa

Kodeks postępowania karnego

Ustawa

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Ustawa

Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431