Legislacja

23. M. Wroński: Zalegalizowanie treści rozporządzenia o szkoleniu

24 sierpnia 2014

Do zmian niewnoszących zbyt wiele należy zaliczyć formalne rozszerzenie zakresu delegacji dla ministra właściwego do spraw transportu zawartej w przepisie art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami. Zalegalizuje ona dotychczasową treść rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, które w obecnym brzmieniu reguluje, oprócz programu szkolenia prowadzonego przez OSK i inne podmioty, także warunki, tryb, zakres i sposób jego prowadzenia. Kolejną zmianą o podobnym, marginalnym znaczeniu, jest nowelizacja przepisu art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy porządkująca kwestie wymagań stawianych wykładowcom. Zmianą wyłącznie redakcyjną jest nowe brzmienie art. 39 ust. 1, gdzie ujednolicono nazewnictwo instruktorów, rezygnując z określenia wskazującego, iż prowadzą oni naukę jazdy. Przepisem porządkującym, ale mającym niewielki wpływ na rynek szkoleń, jest wskazanie w art. 33 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy, iż instruktor ubiegający się o uprawnienia do szkolenia wyłącznie w zakresie kategorii T, powinien posiadać prawo jazdy tej kategorii przez okres co najmniej dwóch lat.