Legislacja

25.9.1951. Minister powołał Instytut Transportu Samochodowego

25 września 1951

3aee58dee2fa66878b6114de313de6cf50082cd8‹ Jan Rustecki, minister Transportu Drogowego i Lotniczego, powołał Instytut Transportu Samochodowego(Fot.: PD@N 434-1)

Minister Transportu Drogowego i Lotniczego Jan Rustecki zarządzeniem z dnia 25 września 1951 r. powołał Instytut Transportu Samochodowego (MP 1952.7.74). Podstawą prawną była tutaj ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej (Dz. U. 1951.5.38). Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia tj. 24 stycznia 1952 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 października 1951 r.

1bb5cc537b30f589d845828f03d3e3423dedb01b

Fot.: PD@N 434-2)

W związku z zarządzeniem w sprawie utworzenia ITS, placówce nadano statut. Jej zadania zostały określone następująco: (...) “§ 6.1. Zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie transportu samochodowego mających na celu postęp techniczny, gospodarczy i organizacyjny, w szczególności w zakresie:

1) użytkowania pojazdów samochodowych;

2) utrzymania pojazdów samochodowych w gotowości technicznej (obsługa i naprawy);

3) ekonomiki transportu samochodowego, a zwłaszcza obniżenia kosztów własnych pracy przewozowej;

4) efektywności inwestycji samochodowych;

5) paliw płynnych, paliw zastępczych oraz smarów;

6) typowania, badania i opiniowania sprzętu samochodowego pochodzenia zagranicznego i krajowego oraz przystosowywania tych pojazdów do potrzeb transportu w kraju;

7) zbierania materiałów i opiniowania wniosków dla produkcji krajowej sprzętu samochodowego;

8) wprowadzania nowych metod technologii i środków obsługi i napraw;

9) organizowania gospodarstw samochodowych i przewozów;

10) zaopatrywania gospodarstw samochodowych w części zamienne i zespoły;

11) ustalania zużycia pojazdów samochodowych i ich części;

12) prowadzenia studiów i analiz z dziedziny usprawnienia ruchu drogowego;

13) nadzorowania prac zakładowych komórek doświadczalnych i naukowo-badawczych;

14) normalizacji technicznej. (...)” (Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 25 września 1951 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Transportu Samochodowego. Monitor Polski Nr A-7, poz. 75).

0f791160577c4f50c2428251d84cc153efe62866d656e3231e966e8de7ea4330db3dc4db063c8f4d

(Fot.: PD@N 434 3-4)