Legislacja

Adam Goss: Zmiany w szkoleniu kierowców

7 lutego 2016

Wciąż jeszcze trwają pracę nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowców wykonujących przewóz drogowy.

e41a86f21d1c56781d898f76a8c3152dcc395b23

 

Adam Goss, zastępca dyrektora ds. Szkoleń Automobilklubu Polski (532-48)

 

Najważniejsze planowane zmiany to:

1.Możliwość przystąpienia do testu kwalifikacyjnego w innym ośrodku szkolenia niż ten, w którym osoba szkolona ukończyła kurs kwalifikacyjny. Będzie to możliwe w dwóch przypadkach:

a.Jeśli kursant uzyskał wynik negatywny z testu, kierownik ośrodka szkolenia będzie mógł zgłosić do właściwego wojewody potrzebę przeprowadzenia kolejnego, poprawkowego testu kwalifikacyjnego w innym ośrodku. Wojewoda będzie miał obowiązek wyznaczyć co najmniej raz w miesiącu wybrany przez siebie ośrodek szkolenia do przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych, jeżeli w danym miesiącu chociaż jeden kierownik ośrodka szkolenia zgłosi taką potrzebę. Nie przewiduje się możliwości odmowy przeprowadzenia testu przez wskazany przez wojewodę ośrodek szkolenia.

b.Jeśli kursant uzyskał wynik negatywny z testu lub do niego nie przystąpił, a przedsiębiorca, u którego odbywał kurs kwalifikacyjny, zaprzestał działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia. W takim przypadku osoba ta zgłasza się bezpośrednio do właściwego wojewody z wnioskiem o umożliwienie odbycia testu, a wojewoda, po weryfikacji złożonej dokumentacji, w terminie 30 dni wskazuje ośrodek szkolenia wyznaczony przez niego do przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych.

W przypadku a. koszty pracy Komisji Egzaminacyjnej będą solidarnie pokrywały ośrodki szkolenia, w wysokości proporcjonalnej do liczby zgłoszonych osób. Projekt nie przewiduje pokrywania jakichkolwiek kosztów testów kwalifikacyjnych przez osoby opisane w przypadku b.

2.W celu zwiększenia nadzoru nad szkoleniami, listy obecności podczas zajęć teoretycznych i praktycznych zostaną uzupełnione o podpisy osób szkolonych. Doprecyzowane zostały też przepisy dotyczące archiwizacji dzienników zajęć teoretycznych i kart zajęć praktycznych. W każdym z przypadków - czy to ciągłości działalności (po 5 latach od ostatniego wpisu), czy też zaprzestania działalności ośrodka szkolenia - trafią one ostatecznie do właściwego wojewody.

3.Wprowadzono możliwość przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego dla grup powiększonych do 25 osób. Powierzchnia sali będzie musiała być wtedy zwiększona o 1 m2 (powyżej wymaganych 25 m2) dla każdej osoby powyżej 20 osób.

4.Doprecyzowano definicję godziny zajęć teoretycznych - będzie równa 60 minutom.

5.Zmodyfikowano i doprecyzowano zakresy tematyczne i czasy trwania modułów szkolenia okresowego i zajęć obowiązkowych w ramach szkolenia okresowego realizowanego w formie cyklu zajęć. Zmianom ulegnie także rejestr oraz wzór zaświadczenia o odbyciu modułu szkolenia okresowego zrealizowanego w tej formie. Przypomnijmy, że chodzi tu o mniej popularny w Polsce sposób odbywania szkolenia okresowego, polegający na realizowaniu w ciągu 5 lat pięciu pojedynczych, 7-godzinnych modułów szkolenia okresowego.

Zachowano okresy przejściowe – dzienniki zajęć teoretycznych i karty zajęć praktycznych prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów stosuje się do zakończenia właściwych szkoleń, o ile rozpoczęto je przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez 60 dni od dnia wejścia jego w życie. Szkolenia okresowe realizowane w formie cyklu zajęć, rozpoczęte przed wejściem w życie rozporządzenia, kontynuuje się zgodnie z zasadami nowego rozporządzenia, a zaświadczenia potwierdzające odbycie modułu szkolenia okresowego wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.

Ogólną ideę tych zmian należy określić jako bardzo dobrą, przydatną i odpowiadającą na zapotrzebowanie społeczne.

W chwili obecnej przepisy jednoznacznie określają, że osoba szkolona może przystąpić do testu kwalifikacyjnego wyłącznie w ośrodku szkolenia, który przeprowadzał właściwą kwalifikację. Prowadzi to albo do znacznych niedogodności (długie oczekiwanie na test poprawkowy, ponieważ ośrodek szkolenia wnioskuje o następny test, kiedy uzbiera grupę kursantów zapewniającą zbilansowanie kosztów pracy komisji egzaminacyjnej), albo do zupełnych absurdów (w skrajnym przypadku konieczność odbycia po raz kolejny kwalifikacji, jeżeli ośrodek szkolenia zaprzestał działalności po przeprowadzeniu kursu, a przed uzyskaniem przez kursanta wyniku pozytywnego z testu kwalifikacyjnego).

Zdania na temat celowości i skuteczności wprowadzenia podpisów kursantów po każdych zajęciach są podzielone, należy jednak przyznać, że powinno wpłynąć to pozytywnie na rzetelność prowadzenia szkoleń. Tak, jak i świadomość kierowników ośrodków szkolenia, że cała dokumentacja kursów i tak trafi docelowo do wojewody.

Zwiększenie dopuszczalnej liczby kursantów na testach kwalifikacyjnych będzie korzystne logistycznie i przede wszystkim finansowo (pokrywanie kosztów wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej) dla ośrodków szkolenia organizujących testy dla grup większych niż 20 osób.

Zdefiniowanie w prosty sposób czasu trwania godziny zajęć teoretycznych było już wręcz koniecznością. Zapis rozporządzenia funkcjonujący w tej chwili jest zupełnie niezrozumiały i powoduje różne interpretacje nawet w poszczególnych urzędach wojewódzkich.

Aby umożliwić szersze spojrzenie na zakres prac nad projektem, wymienię jeszcze ciekawsze, formalne propozycje zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych, a przez ministerstwo nieuwzględnione:

-możliwość przystąpienia do testu kwalifikacyjnego w ośrodku szkolenia wyznaczonym przez wojewodę przez osobę, która uzyskała wynik negatywny z testu, ale ośrodek szkolenia, w którym odbywała kwalifikację i testu nie zaliczyła, dalej funkcjonuje

-w określonych okolicznościach, możliwość przeniesienia się i kontynuowania kursu w innym ośrodku szkolenia

-umożliwienie udziału w teście kwalifikacyjnym tłumaczowi przysięgłemu

-doprecyzowanie ponoszenia kosztów testu kwalifikacyjnego przez osobę, która sama zgłasza się do wojewody z wnioskiem o umożliwienie odbycia testu

-nałożenie obowiązku organizowania i określenie wymiaru przerw między zajęciami

-obowiązek przydzielenia odrębnego stolika dla każdej osoby egzaminowanej

-przeniesienie organizacji testów kwalifikacyjnych do urzędów wojewódzkich.