Legislacja

Aktualizacja ePD, a w niej ujednolicony tekst ustawy o kierujących pojazdami

5 sierpnia 2014

Dostępna jest kolejna aktualizacja elektronicznego zbioru aktów prawnych pn. ePrawoDrogowe. Aktualizacja według stanu prawnego obowiązującego na dzień 5 sierpnia 2014 r. Przygotowano do pobrania zarówno tekst rzeczywisty ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, jak i tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian oczekujących i terminów ich wejścia w Zycie. Co zostało opisane w przypisach redakcji. Nadto zmiany dotyczą:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 5.8.2014 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

ustawy

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Projekt

rozporządzenia

w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów, przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

o zmienie ustawy o kierujących pojazdami

Ustawa

o informowaniu o cenach towarów i usług

Zarządzenie

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy

Zarządzenie

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MTBiGM w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów

Wyrok TK

sygn. akt SK 35/12

Wyrok TK

sygn. akt K 23/12 969

Wyrok TK

sygn. akt. K 59/13

Rozporządzenie

o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw

Ustawa

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

o kierujących pojazdami

Rozporządzenie

w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Rozporządzenie

w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów

Zarządzenie

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy

Zarządzenie

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym

Ustawa

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Ustawa

Kodeks karny

Ustawa

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach UE

Ustawa

Kodeks wykroczeń

Ustawa

o transporcie drogowym

Ustawa

o publicznym transporcie zbiorowym

Rozporządzenie

w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie

Rozporządzenie

w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Rozporządzenie

w sprawie badan psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Rozporządzenie

w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431