Legislacja

Aktualizacja ePD i kolejne akty wykonawcze ustawy o kierujących

21 czerwca 2012

Dostępna jest aktualizacja ePD (elektronicznego PRAWA DROGOWEGO) według stanu prawnego obowiązującego na dzień 21 czerwca 2012 r. Wśród kolejne rozporządzenia wykonawcze w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Dostępne są także:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe

wg stanu prawnego na 21.6.2012 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

Ustawy

o transporcie drogowym

Projekt

rozporządzenia

w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Projekt

rozporządzenia

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Projekt

rozporządzenia

w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Projekt

rozporządzenia

w sprawie formularzy do przekazywania danych zawartych w zbiorczej informacji dotyczącej kontroli

Projekt

rozporządzenia

w sprawie sposobu, trybu oraz warunków technicznych gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Rozporządzenie

w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Ustawa

o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone

w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

o transporcie drogowym

Rozporządzenie

w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Rozporządzenie

w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Rozporządzenie

w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Rozporządzenie

w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

Rozporządzenie

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Rozporządzenie

w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA /

kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431