Legislacja

Aktualizacja ePD - jest ustawowa definicja pojazdu samochodowego oraz określenie pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej

17 marca 2014

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany w kilku innych ustawach, a tu: o podatku od towarów i usług; Prawo o ruchu drogowym oraz o opłatach skarbowych. Ustawodawca dodał definicję pojazdu samochodowego: “34) pojazdach samochodowych - rozumie się przez to pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.” Szczegółowo zostały określone zasady wykorzystywania pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej. Np. wypadki i stosowne podatki; warunki pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej; warunki prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu;

Aby pojazd mógł być uznany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej muszą być spełnione dwa warunki: sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Ustawodawca określił także konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Ta ma być prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. Szczegółowo określone zostały zasady jej prowadzenia. Wydane zostaną rozporządzenia wykonawcze: określające wzór informacji, uwzględniając potrzebę zawarcia w niej danych pozwalających na identyfikację pojazdu samochodowego, w szczególności marki, modelu pojazdu i jego numeru rejestracyjnego, jak również daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem, oraz uwzględniając potrzebę umożliwienia prawidłowej aktualizacji złożonej informacji; inne pojazdy samochodowe, uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, wymagania dla tych pojazdów samochodowych oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, uwzględniając specyfikę ich konstrukcji oraz ich zastosowanie, a w przypadku pojazdów mających więcej niż jeden rząd siedzeń - również wymóg, aby dopuszczalna masa całkowita była większa niż 3 tony oraz rozporządzenie wskazujące inne przypadki, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, uwzględniając specyfikę prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej oraz konieczność przeciwdziałania nadużyciom wynikającym z wykorzystywania pojazdów do celów innych niż związane z działalnością gospodarczą.

Natomiast do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca wprowadził szeroką definicję pojazdu osobowego: “9a) samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

- klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

- z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń: - agregat elektryczny/spawalniczy, - do prac wiertniczych, - koparka, koparko-spycharka, - ładowarka, - podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, - żuraw samochodowy, d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług;”.

I wreszcie zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Tu ustawodawca w rozdziale dotyczącym warunków dopuszczenia pojazdu do ruchu uchyla zapis zobowiązujący do obowiązkowego złożenia - w celu rejestracji sprowadzonego pojazdu - zaświadczenia wydanego przez właściwy organ potwierdzający uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej. Rozstrzygnięcie dotyczy pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy. Wprowadzone zostały także ułatwienia przy dokonywaniu tzw. czasowej rejestracji. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Dostępna aktualizacja zbioru elektroniczne Prawo Drogowe opracowana wg stanu prawnego na dzień 15 marca br. W niej także:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe

wg stanu prawnego na 15.3.2014 r.

Projekty aktów prawnych i uchwalone przed publikacją

Projekt ustawy

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Projekt ustawy

o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Ustawa

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym z projektem aktu wykonawczego

Akty prawne rzeczywiste (publikowane w Dziennikach Ustaw, Monitorach Polskich, Dziennikach Urzędowych itd.)

Ustawa

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Wyrok TK

sygn. akt SK 65/12

Rozporządzenie

w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Wytyczne

w sprawie uzgadniania przez policjantów miejsca i czasu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących, prowadzonej przez straże gminne (miejskie) na podstawie art. 129b ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Zarządzenie

w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

Kodeks karny

Ustawa

o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Ustawa

o opłacie skarbowej

Rozporządzenie

w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Pobierz aktualizacje:wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, łatwe wyszukiwanie

ZAMÓW: 502-659-431

Źródła PRAWO DROGOWE @ NEWS – Wyszukiwarka: e-PrawoDrogowe Tygodnik PD@N – 21.3.2014 – WIOSENNA PROMOCJA ZBIORU EPD