Legislacja

Aktualizacja ePD: rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

17 lutego 2016

W kolejnej aktualizacji zbioru aktów prawnych pn. elektroniczne PRAWO DROGOWE pomieszczone zostało m.inn. obwieszczenie ogłaszające tekst jednolity rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym. Zbiór uzupełniono także o tekst rozporządzenia w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego. Pozostałe zmiany w tabeli poniżej:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 17.2.2016 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

rozporządzenia

w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Ustawa

o zmianie ustawy – Kodeks karny

Ustawa

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze

Ustawa

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym

Rozporządzenie

w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego

Rozporządzenie

w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Ustawa

Kodeks karny

Ustawa

Kodeks postępowania karnego

Ustawa

o opłacie skarbowej

Ustawa

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ustawa

o Policji

Rozporządzenie

w sprawie kierowania ruchem drogowym

Rozporządzenie

w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego

Rozporządzenie

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową

Rozporządzenie

w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze