Legislacja

Aktualizacja ePD: symulator, nowe znaki itd.

16 września 2010

Redakcja ePD przygotowała - do pobrania - kolejną aktualizację elektronicznego zbioru aktów prawnych pn. elektroniczne Prawo Drogowe. Aktualizacja według stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 września 2010 r. zawiera wiele oczekiwanych aktów, wśród nich rozporządzenie dotyczące symulatorów jazdy wykorzystywanych w szkoleniach kierowców zawodowych oraz rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych – tu wprowadzony zostaje nowy znak informacyjny – określający tzw. strefę ruchu. Dostępne są także:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe

wg stanu prwnego na 16.9.2010 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

rozporządzenia

w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Projekt

rozporządzenia

zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Projekt

rozporządzenia

w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

Projekt

rozporządzenia

w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej

Projekt

rozporządzenia

w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

o dowodach osobistych

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone

w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa

Kodeks wykroczeń

Ustawa

Kodeks karny

Ustawa

Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa

o opłacie skarbowej

Rozporządzenie

w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów

Pobierz aktualizacje:

wybierz zakładkę AKTUALIZACJA /

kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór

kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431