Legislacja

Aktualizacja ePD wg stanu prawnego na 1.7.2015

1 lipca 2015

Z dniem 1 lipca w życie weszły przepisy dotyczące kodeksu karnego. Czy to rewolucyjna zmiana? Nie - odpowiadają prawnicy. zmiany spowodują usprawnienie przebiegu postępowań. Będzie większy nacisk na rozwiązywanie spraw w trybie mediacyjnym, dzięki temu sprawy nie będą się ciągnąć wiele lat - komentują. Sędzia będzie mógł zaprosić strony i ustalić dokładny przebieg sprawy, terminy i taktykę prowadzenia postępowania.

Także z dniem 1 lipca br. zaczynają obowiązywac przepisy zmieniające zasady przyznawania, wydawania i wzory kart parkingowych dla niepełnosprawnych. Tu intencją ustawodawcy było dokonanie przeglądu krążących kart parkingowych, a ostatecznie zwolnienie wyznaczonych miejsc, które były stale zajęte.Już słyszymy, że inicjatywa była skuteczna.

Zbiór aktualizowanych aktów prawnych ePD otrzymał stan prawny obowiązujący na dzień 1 lipca 2015 r.

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 1.7.2015 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

ustawy

projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt

ustawy

w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Ustawa

o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym

Ustawa

o zmianie ustawy o drogach publicznych

Ustawa

o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Ustawa

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Rozporządzenie

w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

Wyrok TK

sygn. akt SK 47/13

Zarządzenie

podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednoliconew zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Ustawa

Kodeks karny

Ustawa

Kodeks postępowania karnego

Ustawa

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa

Kodeks cywilny

Ustawa

Kodeks wykroczeń

Ustawa

o podatku od towarów i usług

Ustawa

o opłacie skarbowej

Ustawa

o samorządzie powiatowym

Ustawa

o drogach publicznych

Ustawa

o autostradach platnych

Ustawa

o swobodzie działalności ospodarczej

Rozporządzenie

w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Rozporządzenie

w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Rozporządzenie

w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

Rozporządzenie

w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Rozporządzenie

w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

Zarządzenie

podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431