Legislacja

Aktualizacja ePrawaDrogowego - kliknij i pobierz

3 lipca 2014

Dla odbiorców aktualizacji elektronicznego zbioru ePrawoDrogowe (epd) dostępna jest aktualizacja wg stanu prawnego na dzień 3 lipca 2014 r. Wśród aktów nowych - komplet zmienionych rozporządzeń regulujących sprawy związane z wydaniem karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub instytucji. Zmiany ulegają przepisy w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. W dziale DODATKI odbiorcy znajdą projekt rozporządzenia w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie. Pomieszczona została uchwalona dnia 26 czerwca 2014 r. ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, oczywiście w wersji z przyjętymi poprawkami Senatu. W ten sposób udostępniamy cztery kolejne wersje procesowane od 2013 r. Przypomnijmy - ten ostatni akt - został przesłany do Kancelarii Prezydenta RP i dopiero wówczas trafi do publikacji.

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prwnego na 3.7.2014 r.

Projekty aktów prawnych

Ustawa

z dnia 26.6.2014

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (wersja z przyjętymi poprawkami Senatu)

Projekt

rozporządzenia

w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

Ustawa

o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o KFD oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie

w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

Rozporządzenie

w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej

Rozporządzenie

w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom

Ustawa

o prawach konsumenta

Rozporządzenie

w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Rozporządzenie

w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych

Rozporządzenie

w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

Wyrok TK

sygn. akt K19/11

Akty prawne ujednolicone (w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Rozporządzenie

w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

Ustawa

o transporcie drogowym

Rozporządzenie

w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

Rozporządzenie

w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej

Rozporządzenie

w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom

Ustawa

Kodeks cywilny

Ustawa

Kodeks wykroczeń

Ustawa

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Rozporządzenie

w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych

Rozporządzenie

w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Rozporządzenie

w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

Ustawa

Kodeks wykroczeń

Ustawa

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

o drogach publicznych

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431