Legislacja

Aktualizacja ePrawaDrogowego wg stanu na 25.1 - już dostępna

25 stycznia 2015

Przygotowano i udostępniono kolejną aktualizację zbioru aktów prawnych pn. ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE. Aktualny stan prawny - 25 stycznia 2015 r. Dostępne są:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 25.1.2015 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

rozporządzenia

w sprawie powołania Pełnomocnika Rządu ds. BRD (wersja z dnia 13.1.2015)

Projekt

ustawy

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Projekt

rozporządzenia

w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie

w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku

Rozporządzenie

w sprawie sposobu wykonywania próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego teksu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów

Zarządzenie

w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Zarządzenie

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw działań sprzyjających rozwojowi międzynarodowego transportu drogowego

Decyzja

zmieniająca decyzję sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone (w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ustawa

Kodeks cywilny

Ustawa

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa

o odpadach

Rozporządzenie

w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów

Rozporządzenie

w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku

Rozporządzenie

w sprawie sposobu wykonywania próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji

Decyzja

w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna

Zarządzenie

w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Zarządzenie

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw działań sprzyjających rozwojowi międzynarodowego transportu drogowego

Pobierz aktualizację: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431