Legislacja

Aktualizacja ePrawaDrogowego wg stanu prawnego na 12.10.2015

12 października 2015

Redakcja ELEKTRONICZNEGO PRAWA DROGOWEGO (ePD) przygotowała - do pobrania drogą elektroniczną przez jej abonentów - kolejną aktualizację zbioru. Zwracamy uwagę na pakiet projektów rozporządzeń, które trafiły już na strony Rządowego Centrum Legalizacji i zostały poddane cyklom konsultacji. W tym czasie w życie weszły dwa – oczekiwane – rozporządzenia dotyczące znaków drogowych. Dostępne są także:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 12.10.2015 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

Ustawy

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów

Projekt

rozporządzenia

w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Projekt

rozporządzenia

w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

Projekt

rozporządzenia

w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców

Projekt

rozporządzenia

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Projekt

rozporządzenia

w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Projekt

rozporządzenia

w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Wyrok TK

Z dnia 21 września 2015 r. sygn. akt K 28/13

Wyrok TK

Z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt P 37/14

Wyrok TK

z dnia 30 września 2015 r. sygn. akt K 3/13

Obwieszczenie

w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2016

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednoliconew zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Kodeks karny

Ustawa

Kodeks wykroczeń

Ustawa

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Ustawa

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa

o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa

o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa

o działalności ubezpieczeniowej

Ustawa

o drogach publicznych

Ustawa

Prawo o zgromadzeniach

Rozporządzenie

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Rozporządzenie

w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Rozporządzenie

w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Obwieszczenie

w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2016

Pobierz aktualizację: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

 

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431