Legislacja

Aktualizacja ePrawaDrogowego wg. stanu prawnego na 5.3.2016

7 marca 2016

Aktualizacja zbioru ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE (ePD) zawiera oczekiwane akty wykonawcze niosące regulacje z zakresu egzaminowania, szkolenia oraz wydawania stosownych dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. W zbiorze – już jako nieobowiązujące – pozostawiono do wglądu i ewentualnych porównań ujednolicone wersje trzech wymienionych rozporządzeń. Wszystkie oznaczone szarym kolorem co oznacza, iż przestały obowiązywać. Oczywiście stosowne akty rzeczywiste trafiły do dostępnego archiwum. Pozostałe zmiany poniżej:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prwnego na 5.3.2016 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

rozporządzenia

w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednoliconew zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

Kodeks postępowania karnego

Ustawa

Kodeks karny

Ustawa

Kodeks pracy

Ustawa

o pracownikach samorządowych

Ustawa

o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozporządzenie

w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Rozporządzenie

w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Rozporządzenie

w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Rozporządzenie

w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Ustawa

zmieniająca ustawę w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozporządzenie

w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Rozporządzenie

w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Rozporządzenie

w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Rozporządzenie

w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie

w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431