Legislacja

„Anglik” jednak pojawi się na polskich drogach

29 stycznia 2015

bc483e4547778b5ce8a96fd6cd6472809e815fed

(512-31 fot. jola michasiewicz)

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:

Dopuszczenie do ruchu drogowego w Polsce samochodów osobowych z kierownicą po prawej stronie

28 stycznia 2015 r. na posiedzeniu Komisji Prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji została podjęta decyzja o objęciu procedurą notyfikacji przez Komisję Europejską dwóch rozporządzeń zmieniających rozporządzenia:

-Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,

-Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Projekty rozporządzeń umożliwiających dopuszczenie do ruchu drogowego w Polsce samochodów osobowych z kierownicą po prawej stronie zostaną skierowane do podpisu Ministra Infrastruktury i Rozwoju po zakończeniu procedury notyfikacji.

Notyfikacja daje możliwość wszystkim krajom członkowskim Unii Europejskiej zaopiniowania nowych przepisów technicznych nie będących implementacją prawa unijnego, a jedynie regulacjami krajowymi. W Polsce koordynatorem krajowego systemu do spraw notyfikacji jest Minister Gospodarki, który przekaże przedmiotowe projekty do Komisji Europejskiej.