Legislacja

Areszt ponad dwa lata

12 stycznia 2007

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania karnego, która wymienia konkretne przypadki, kiedy sąd może przedłużyć areszt ponad dwa lata. Za przyjęciem nowelizacji było 415 posłów, przeciw 3. Powodem zgłoszenia rządowej propozycji nowelizacji kpk jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który 24 lipca 2006 r. orzekł, że zapis o "innych powodach" pozwalających przedłużać areszt, jako "dowolny i nieostry" jest sprzeczny z konstytucją. Nowelizacja przewiduje, że przedłużenie tymczasowego aresztowania ponad dwa lata będzie możliwe m.in. w przypadku przedłużającej się obserwacji psychiatrycznej, wydłużenia czasu przygotowania opinii biegłego, celowego przewlekania postępowania przez oskarżonego lub w razie postępowania dowodowego w wyjątkowo zawiłej sprawie. Zgodnie z obecnym prawem, okres aresztowania do chwili wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji nie powinien przekroczyć dwóch lat. Prawo zezwala jednak sądowi apelacyjnemu na przedłużenie go ponad ten okres, nie precyzuje jednak, jak długo areszt może trwać, a jako przyczynę przedłużenia podaje niesprecyzowane "inne powody". Zakwestionowany przez Trybunał przepis o przedłużeniu aresztu ponad dwa lata straci moc 8 lutego 2007. Nowelizacja Kpk trafi teraz do Senatu.

Słowa kluczowe kodeks karny wypadki drogowe