Legislacja

Automatyczne uprawnienie do kierowania pojazdami kat. B+E

1 maja 2015

W sprawie uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii B i T pytał ministra infrastruktury i rozwoju poseł Maciej Wędrzyński (interpelacja nr 32069). Poseł zgłosił wątpliwość: ponieważ osoba, posiadająca uprawnienia B+T nie może poruszać się pojazdem osobowym o masie do 3,5 tony wraz z przyczepą, której masa przewyższa wagę 750 kg (posiadając jednak wpisane do prawa jazdy uprawnienie T może taką przyczepę lub dwie podpiąć pod traktor). Praktyka pokazuje, że przyczepa to nie tylko urządzenie do przewozu ładunków. Jako przyczepę można równie dobrze potraktować tzw. lawetę samochodową, wykorzystywaną do transportu innych pojazdów. Jeżeli zatem posiadacz uprawnień B+T jest przeszkolony w zakresie operowania pojazdem typu traktor, do którego może przypiąć urządzenie transportowe o wadze powyżej 750 kg, dlaczego zatem nie może przypiąć go do pojazdu osobowego jeżeli nie ma technicznych przeciwwskazań by pojazd osobowy poruszał się z ładunkiem o wadze np. 1 tony. Kierowca, który odbywa specjalistyczny kurs na prawo jazdy kategorii T posiada wiedzę i umiejętności, które uprawniają go do bezpiecznego poruszania się z przyczepami czy lawetami o dużej wadze. Niemnie jednak w obecnym stanie rzeczy musi on uzyskać uprawnienie E by wedle przepisów prawa móc zgodnie z kodeksem ruchu drogowego poruszać się po drogach w opisanej powyżej konfiguracji. I pytanie podsumowujące wywód: czy Ministerstwo może rozważyć modyfikację przepisów pozwalając tym samym posiadaczom uprawnień drogowych w konfiguracji B+T na poruszanie się pojazdami osobowymi do 3,5 tony z przyczepą powyżej 750 kg.

Odpowiedzi udzielił Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przekazując następującą informację: zasady uzyskiwania poszczególnych kategorii prawa jazdy, a w szczególności zasady przyznawania uprawnień do kierowania pojazdami “z urzędu” a więc na podstawie egzaminu państwowego zdanego dla innej kategorii prawa jazdy regulują przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. Obecnie trwają prace nad nowym rozporządzeniem regulującym ww. zagadnienia. Projekt rozporządzenia obecnie jest już po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych. W przedmiotowym projekcie uwzględniono proponowane przez posła Wydrzyńskiego rozwiązanie polegające na przyznaniu z urzędu osobie, która posiada prawo jazdy kategorii B i T uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B+E.