Legislacja

Awaria kamery nagrywającej przebieg egzaminu

22 lutego 2012

03938338ca6adab24d42f98193d512004635303c

83421ab21c2f7be04a027c1e80ad18f3a23061a3

(Fot.: PD@N 418-33-34jm)

W Sejmie RP zarejestrowana została Interpelacja nr 2147 w sprawie ustawowego obowiązku powtarzania części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie kategorii B prawa jazdy w sytuacji, gdy przebieg egzaminu praktycznego nie został zarejestrowany z powodu awarii urządzenia nagrywającego przebieg egzaminu. Autorką zapytania jest posłanka Halina Rozpondek, adresatem minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Interpelacja tym ważniejsza, iż taki sam zapis został przeniesiony także do rozporządzenia wykonawczego do ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

 

Interpelacja (nr 2147)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie ustawowego obowiązku powtarzania części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie kategorii B prawa jazdy w sytuacji, gdy przebieg egzaminu praktycznego nie został zarejestrowany z powodu awarii urządzenia nagrywającego przebieg egzaminu

Szanowny Panie Ministrze! Przepis § 21 ust. 6 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1834, z późn. zmianami) stanowi, iż - cyt.: “Jeżeli przebieg egzaminu praktycznego nie został zarejestrowany z powodu awarii urządzenia nagrywającego przebieg egzaminu, egzamin zostaje powtórzony na koszt ośrodka egzaminowania”.

Z powyższej regulacji wynika bezwzględny obowiązek powtarzania każdego egzaminu praktycznego, jeżeli wskutek awarii urządzenia nagrywającego egzamin ten nie został zarejestrowany. Pragnę w tym miejscu zwrócić uwagę, że fakt niezarejestrowania przebiegu egzaminu (w całości lub jego części) przez zamontowane w pojeździe egzaminacyjnym urządzenie nagrywające może zostać ujawniony w różnych okolicznościach i w różnym czasie, gdyż zgodnie z przepisami § 21 ust. 3 ww. rozporządzenia nagranie z przebiegu egzaminu przechowywane jest w ośrodku egzaminowania przez okres co najmniej 14 dni od daty egzaminu. Najczęściej awarię urządzenia nagrywającego stwierdza egzaminator przeprowadzający egzamin - w czasie trwania egzaminu praktycznego. W takiej sytuacji (po usunięciu awarii) egzamin dla danej osoby powtarzany jest na koszt ośrodka egzaminowania. Taki przypadek nie budzi jakichkolwiek wątpliwości ani zastrzeżeń. Problematyczna sytuacja powstaje wtedy, gdy fakt braku nagrania z przebiegu egzaminu zostaje ujawniony po zakończeniu egzaminu - może się to zdarzyć nawet po kilku dniach od daty odbytego już egzaminu. Najczęściej takie przypadki stwierdzają egzaminatorzy nadzorujący, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych wykonują czynności nadzoru i kontroli pracy egzaminatorów. Istota problemu polega na tym, że wśród osób, które odbyły już egzamin, a urządzenie nagrywające nie zarejestrowało jego przebiegu, znajdują się osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu - w skrajnym przypadku może się zdarzyć, że dotyczyć to będzie osoby, która posiada już prawo jazdy (na mocy wydanej, przez właściwy organ administracji publicznej, prawomocnej decyzji administracyjnej o wydaniu uprawnienia).

W świetle powyższych faktów proszę Pana Ministra o zajęcie precyzyjnego stanowiska:

Czy w każdym przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 6 ww. rozporządzenia, należy powtórzyć część praktyczną egzaminu państwowego na prawo jazdy? Jeżeli tak, to w świetle przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) jaki należy przyjąć tryb postępowania wobec osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu państwowego bądź też posiadają już prawo jazdy i odmówią przystąpienia do powtórnego egzaminu?

W rozważanej kwestii należy mieć także na uwadze ewentualne roszczenia osób egzaminowanych, mające swe umocowanie w przepisach Kodeksu cywilnego.

W mojej ocenie obowiązujący w tym zakresie stan prawny “karze” obywatela za (niezawinione przez niego, ale także przez egzaminatora przeprowadzającego egzamin) usterki techniczne urządzeń elektronicznych. Taki stan rzeczy istotnie podważa zaufanie obywatela do państwa prawa. Niepokojący jest również fakt, że w projekcie z dnia 30 listopada 2011 r. rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach wadliwe regulacje prawne tego zagadnienia planuje się usankcjonować na kolejne lata.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę Pana Ministra o wyjaśnienie i zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

Z poważaniem Poseł Halina Rozpondek

Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r.