Legislacja

Budowa, przebudowa i remonty dróg lokalnych

28 października 2008

Podczas swojego kolejnego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła uchwałę ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą “Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”, przedłożoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji:

Do 2011 r. rząd pomoże przebudować, zbudować lub wyremontować ważne odcinki dróg gminnych i powiatowych oraz połączyć je z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, aby dzięki temu lokalne ośrodki gospodarcze stały się bardziej dostępne. Zbudowanych lub przebudowanych ma być ok. 6 tys. kilometrów dróg gminnych i powiatowych.
W latach 2009-2011 na realizację samorządowych inwestycji drogowych trzeba będzie przeznaczyć 6 mld zł - po 3 mld zł z budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych. W każdym roku na realizację programu rząd i samorządy przeznaczą po 1 mld zł (łącznie 2 mld zł).
Zasadą będzie dofinansowanie z budżetu państwa, w danym roku budżetowym, wyłącznie jednego projektu inwestycyjnego, zgłoszonego przez zarządcę drogi gminnej i dwóch projektów zgłoszonych przez powiat. Dofinansowanie jednego projektu ze środków programu nie będzie mogło przekroczyć 3 mln zł rocznie. Inwestycja musi być zrealizowana w roku składania wniosku o jej dofinansowanie. Dopuszcza się etapowe realizowanie większej inwestycji, czyli rozłożenie jej na kilka lat, ale wtedy każdy etap (trwający rok) musi być jednoznacznie określony i opisany.
Środkami programu nie będzie można dofinansować projektów realizowanych za pieniądze unijne i środki subwencji ogólnej budżetu państwa. Program będzie nadzorowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.