Legislacja

Budownictwo drogowe potrzebuje standaryzacji

30 marca 2007

Z inicjatywy Ministra Transportu Jerzego Polaczka w siedzibie resortu odbyło się spotkanie poświęcone standaryzacji rozwiązań technicznych w budownictwie drogowym. Podczas spotkania omówiono obecny stan przepisów dotyczących dróg publicznych i drogowych obiektów inżynierskich. W spotkaniu uczestniczyli oprócz Ministra Transportu Jerzego Polaczka, Podsekretarz Stanu w MT Barbara Kondrat, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Zbigniew Kotlarek, Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów prof. Leszek Rafalski, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa Wojciech Malusi oraz przedstawiciele wyższych uczelni technicznych, drogowych firm budowlanych i sektora bankowego. W Polsce zagadnienia dróg publicznych i drogowych obiektów inżynierskich są ujęte w 26 ustawach i 75 rozporządzeniach. Zespół ekspertów Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w 2006 roku przeanalizował i ocenił aktualność 82 katalogów, wytycznych, instrukcji i zaleceń dotyczących dróg i drogowych obiektów inżynierskich wydanych po 1990 roku. Wyniki oceny są następujące: 29 aktualnych – nie wymaga zmian; 5 – konieczna aktualizacja z niewielkimi zmianami; 26 – konieczna aktualizacja z dużymi zmianami; 9 nieaktualnych – konieczne opracowanie nowego 13 niepotrzebnych. Aktualnie prowadzone są prace nad nowymi projektami rozporządzeń, które zastąpią obecnie obowiązujące i spowodują uproszczenie przepisów.