Legislacja

Całkowity zakaz palenia w środkach transportu

5 marca 2010

Sejm znowelizował ustawę o ochronie zdrowia. Przyjęte rozwiązania łagodzą pierwotne propozycje komisji zdrowia według, których całkowity zakaz palenia miał obowiązywać m.in. w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych. Teraz będzie możliwość wydzielania w tych miejscach sali dla palących. Za zmianami głosowało 217 posłów, 165 było przeciw, a 48 wstrzymało się od głosu. Ustawa wprowadza całkowity zakaz palenia w środkach transportu publicznego (m.in. taksówkach, samochodach służbowych, przystankach komunikacji miejskiej). Za nieumieszczenie w pojeździe informacji o zakazie palenia będzie grozić grzywna 2 tys. Dziennikarze komentują: my nadal nie wiemy co to są "samochody służbowe", a raczej jak będzie się je odróżniało od "niesłużbowych". Czy firmowe auto prezesa dużej spółki to pojazd służbowy czy prywatny? Czy będzie można w nim palić, czy też nie? Szkoda także, że ustawa nie nakazała - pod rygorem grzywny - korzystania przez kierowców z popielniczek samochodowych. Bo teraz 99 procent kierowców-palaczy niedopałki wyrzuca za okno...

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r.

o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (fragmenty):

(...) 2) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a:

1) na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,

2) na terenie szkół i placówek systemu oświaty, a także placówek opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,

3) na terenie uczelni,

4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt  1 i 2,

5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,

6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,

7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,

8) na przystankach komunikacji publicznej,

9) w pomieszczeniach obiektów sportowych,

10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,

11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.”,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

“1a. Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, umieści w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku transportu, zwane dalej “informacją o zakazie palenia tytoniu”.”, (...)