Legislacja

Chcą katalogu podmiotów związanych z kontrolą pojazdów

3 maja 2015

Komisja Infrastruktury jest autorem komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Przedstawicielem wnioskodawców ustalono posła Arkadiusza Litwińskiego. Projekt dotyczy określenia katalogu podmiotów, które będą mogły prowadzić stacje kontroli pojazdów (SKP): przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, szkoły i centra kształcenia praktycznego zajmujące się nauczaniem zawodów związanych z naprawą i eksploatacją pojazdów samochodowych, a także jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Tekst został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych w celu ustalenia zgodności z prawem Unii Europejskiej, a następnie skierowany do konsultacji organizacji samorządowych.