Legislacja

Chcą poprawy systemu szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych

6 listopada 2014

802d5b9e0ee71cdaf79f2d1b5fe881f10b5233f0

(506-84 fot. jola michasiewicz)

Grupa osłów wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Waldemar Pawlak. Nowela dotyczy systemu szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych służb mundurowych i ochotniczych straży pożarnych. Tekst został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych. 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (fragment):

“Rozdział 16. Wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne

Art. 106. 1. Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:

1) ukończyła 21 lat;

2) posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;

3) uzyskała orzeczenie:

a)lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

b)psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

4) ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;

5) posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do funkcjonariuszy, o których mowa w art. 8 ust. 3.”

Projekt noweli z dnia 6.11.2014: “W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z póź. zm.) wprowadza się następującą zmianę: w art. 106 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

“3. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do funkcjonariuszy, o których mowa w art. 8 ust. 3 oraz kierowców ochotniczych straży pożarnych.”