Legislacja

Ciężkie pojazdy zabytkowe. Piękne

17 lutego 2012

2902de2ade0470f89e0b26c41ea9eaedee132df4

2abf20097c0ded92038728b676aee012806bfe30

7681d20d2d588af219abb9f2905bf225ee488fca

58fa823ffbcd45b20af1ceb49e59f54a7843d8c2

6e78e35545aef99ffc1a9f13844bf756b54e0d95

(Fot.: PD@N 417-9-12 i 7tskrzeliński)

Do redakcji tygodnika “PRAWO DROGOWE @ NEWS” trafił list Tomasza Skrzelińskiego, absolwenta Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, rzemieślnika z Piaseczna, rzeczoznawcy Izby Rzemieślniczej m.st. Warszawy; członka Komisji ds. Pojazdów Zabytkowych przy RN Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, rzeczoznawcy SRTSiRD Oddział Warszawa, certyfikowanego rzeczoznawcy samochodowego, rzeczoznawcy samochodowego Ministra Infrastruktury, rzeczoznawcy rekomendowanego do współpracy ze Służbą Ochrony Zabytków w zakresie pojazdów zabytkowych; specjalisty ds. pojazdów zabytkowych w RN Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT, ale przede wszystkim miłośnika ciężkich pojazdów zabytkowych. Tomasz Skrzeliński w swojej licznej korespondencji adresowanej do parlamentarzystów, do stosownych władz zwraca uwagę na ciężkie pojazdy zabytkowe (ważące ponad 3,5 t). Sugeruje nawet potrzebę inicjatywy ustawodawczej. Niestety - jak pisze jedynie “zgłaszałem do kilku instytucji, jak do tej pory bez sukcesu. Jedyne zainteresowanie podjął PZM, gdzie problem był referowany na naradzie z udziałem dziennikarzy”. Celem podejmowanych działań jest troska o należytą opiekę nad zabytkami motoryzacji, to część naszego dziedzictwa narodowego, to często lekcja historii dla wszystkich. W imieniu miłośników ciężkich pojazdów historycznych i polskich kolekcjonerów Skrzeliński wnioskuje o zweryfikowanie statusu pojazdów zabytkowych w obowiązującym od 1 lipca 2011 roku systemie elektronicznego poboru opłat ViaToll. O przybliżenie stanu sprawy poprosiliśmy zainteresowanego i jemu zadaliśmy kilka pytań:

03edbf2ab7860fcccf6ac3d2cd8343d49b632161

(Fot.: PD@N 417-8tskrzeliński)

^ Tomasz Skrzeliński, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, rzemieślnik z Piaseczna, rzeczoznawca Izby Rzemieślniczej m.st. Warszawy; członek Komisji ds. Pojazdów Zabytkowych przy RN Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, rzeczoznawca SRTSiRD Oddział Warszawa, certyfikowany rzeczoznawca samochodowy, rzeczoznawca samochodowy Ministra Infrastruktury, rzeczoznawca rekomendowany do współpracy ze Służbą Ochrony Zabytków w zakresie pojazdów zabytkowych; specjalista ds. pojazdów zabytkowych w RN Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT, ale przede wszystkim miłośnik ciężkich pojazdów zabytkowych. Szef klubu pojazdów zabytkowych. Właściciel jednej z największych w Polsce kolekcji weteranów szos. Czynny uczestnik wielu pokazów, zlotów itd. - jak widać na foto.

Jolanta Michasiewicz, redakcja tygodnika “PRAWO DROGOWE@NEWS” - pytanie:Dziękujemy za przesłany do redakcji Tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS materiał w sprawie ciężkich pojazdów historycznych. Z przyjemnością poinformujemy naszych Czytelników o Pana działaniach w tej sprawie. O czym przede wszystkim wiedzieć powinni?

Tomasz Skrzeliński - odpowiedź:Moje wnioski zostały przedstawione Ministerstwu Infrastruktury (obecnie Transportu), które w odpowiedzi powołuje się na unijne dyrektywy o możliwości stosowania stawek ulgowych lub zwolnień “w stosunku do pojazdów które okazjonalnie poruszają się po drogach publicznych... a których podstawową działalnością nie jest przewóz towarów... a przewozy wykonywane takimi pojazdami nie zakłócają konkurencji...” To dokładnie pasuje do pojazdów zabytkowych - które mają te inne funkcje. Niestety, w dalszym ciągu odpowiedzi uzyskanej od Departamentu Dróg i Autostrad wynika, że polski Ustawodawca nie zauważył takich pojazdów oznakowanych żółtymi tablicami na polskich drogach zwalniając z opłat jedynie pojazdy Sił Zbrojnych, służb ratowniczych, Straży Granicznej, BOR, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej, Policji oraz zarządcy dróg krajowych. Wobec tego należy się zwrócić do Polskiego Ustawodawcy o modyfikację ustawy

Pytanie:Jaka jest idea Pana tak licznych wystąpień do parlamentarzystów czy odnośnych władz?

Odpowiedź:Zwróciłem się też do kilku instytucji, które moim zdaniem, powinny zauważyć ten problem i mogą poprzeć mój wniosek lub które mają inicjatywę ustawodawczą. Były to: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Narodowy Instytut Dziedzictwa; Ministerstwo Finansów; Sejmowa Komisja Kultury i Środków Masowego Przekazu; Sejmowa Komisja Infrastruktury; Sejmowa Komisja Ustawodawcza; Polski Związek Motorowy; Porozumienie Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Ostatnio otrzymałem informację, że sprawą zainteresowali się dwaj zastępcy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury: posłowie Janusz Piechociński i Stanisław Żmijan - a ta Komisja ma możliwość przygotować zmianę Ustawy z dnia 7 listopada 2009 o tych wyłączeniach z e-myta. Z medialnych wypowiedzi wynika, ze również obecny Minister Transportu zauważa konieczność modyfikacji tej ustawy.

Pytanie:Ewentualna inicjatywa ustawodawcza dotyczyłaby znowelizowania ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Jaki w niej zapis - Pana zdaniem - powinien się znaleźć?

Odpowiedź:Moim wnioskiem jest wyłączenie z obowiązku opłaty e-myta zarejestrowanych pojazdów zabytkowych (poruszających się z żółtymi tablicami rejestracyjnymi), ale wiem, że Polski Związek Motorowy wnioskuje m.in. o podobne wyłączenie dla pojazdów okazjonalnie holujących przyczepy kampingowe, gdy dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu przekracza 3,5 tony. Minister Transportu sam zauważył, że nie ma tam zwolnień np. dla pojazdów przewożących inwalidów

Pytanie:Każdy projekty ustawy zawsze posiada swoją integralną części - uzasadnienie zmian. Jak Pan uzasadniłby te dotyczące ciężkich pojazdów zabytkowych?

Odpowiedź:Przytoczę argumenty przedstawione w moim piśmie do w/w instytucji:

Wszystkie pojazdy zabytkowe są uznane przez Służby Konserwatorskie za świadectwo minionej techniki, mimo iż na ich odbudowę i utrzymanie Właściciele nie dostają żadnej finansowej dotacji od Państwa, korzystają jednak z kilku udogodnień przewidzianych przez Ustawodawcę jak:

- zgodnie z Ustawą o zabytkach i ochronie nad zabytkami: ogólna opieka Państwa nad zabytkami, w tym nad zabytkami motoryzacji;

- zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym: możliwość bezterminowej rejestracji pojazdów zabytkowych ze specjalną wyróżniającą wehikuł tablicą;

- zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach komunikacyjnych: możliwość wnoszenia okresowych opłat obowiązkowego OC dla pojazdów historycznych;

- zgodnie z Ustawami z 7 lutego 2002 i 30 października 2002 o podatkach i opłatach lokalnych: zwolnienie z podatku od środków transportowych (wszelkich) pojazdów zabytkowych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Ponieważ takie pojazdy wyprodukowano wiele lat temu, nie mają więc najmniejszej technicznej możliwości spełniać obecnych norm ekologicznych preferujących pojazdy najnowsze - i są na starcie skazane na największe opłaty drogowe.

Zgodnie z definicją w Ustawie o ruchu drogowym - są to pojazdy ujęte w ewidencjach lub rejestrach zabytków ruchomych, a w rezultacie procedur dopuszczania do ruchu - posiadające wyróżniające się żółte tablice rejestracyjne.

Wśród zarejestrowanych już w Polsce ponad 7.000 takich obiektów, wedługaktualnych danych z Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest skatalogowanych w REJESTRZE 12 szt., a w EWIDENCJI 233 szt. zabytkowych pojazdów o masie ponad 3,5 tony i te pojazdy już są według obecnych przepisów zobowiązane wnosić dodatkowe opłaty.

Są to np. polskie zabytkowe autobusy JELCZ-RTO, zabytkowe wozy strażackie, wojskowe ciężarówki w okresu II Wojny Światowej, czyli pojazdy nie świadczące już usług transportowych, ale dokumentujące stan techniki motoryzacyjnej sprzed lat.

Dzięki wysiłkowi kolekcjonerów te pojazdy mogą się przemieszczać, a dodatkowe opłaty imw tym przeszkadzają. Na dodatek starych pojazdów wręcz nie wypada prezentować ze współczesnym elektronicznym wyposażeniem za szybą, a niektóre z nich szyb wcale nie mają

Dziękuję za rozmowę oraz interesujące informacje