Legislacja

Co po kontrolach NIK w ITD

4 czerwca 2012

a6355f19af0aa955872256bab550c300aee65e47

(Fot.: PD@N 430-23jm)

W sprawie działalności Inspekcji Transportu Drogowego (interpelacja nr 5063) w nawiązaniu do kontroli NIK I/11/004/LLU o naruszeniach prawa przy wydawaniu decyzji o ukaraniu, w sytuacji kiedy pomiaru dokonywano z wykorzystaniem urządzenia pomiarowego - wagi LP 600 nieprzeznaczonej do określania masy całkowitej pojazdów - z takim zapytaniem wystąpił poseł Artur Ostrowski.

 

Interpelacja (nr 5063)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie działalności Inspekcji Transportu Drogowego

Szanowny Panie Ministrze! W związku z kontrolami Najwyższej Izby Kontroli dotyczącymi działalności Inspekcji Transportu Drogowego proszę o udzielenie informacji na następujące pytania:

1. Czy po kontroli NIK oznaczonej numerem ewidencyjnym I/11/004/LLU, GITD oraz podległe WITD podjęły kroki w celu uchylenia wszystkich decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa, polegającym na wystawieniu decyzji o nałożeniu kary w związku ze stwierdzonym naruszeniem - przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów, w sytuacji kiedy pomiaru dokonywano z wykorzystaniem urządzenia pomiarowego w postaci wagi LP 600 nieprzeznaczonej do określania masy całkowitej pojazdów?

2. Jakie kroki po kontroli NIK oznaczonej numerem ewidencyjnym P/11/061 GITD podjął wobec osób bezpośrednio odpowiedzialnych oraz ścisłego kierownictwa Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, w związku ze stwierdzeniem przez kontrolujących niszczenia w ww. urzędzie dokumentacji, której nadano kategorię archiwalną, przed upływem okresu jej przechowywania? Czy w tej sprawie została powiadomiona prokuratura w związku z podejrzeniem naruszenia art. 276 K.k.?

Z poważaniem

Poseł Artur Ostrowski

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r.