Legislacja

Czy będzie więcej ośrodków egzaminowania?

2 kwietnia 2009

W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Proponowana nowela zakłada, że więcej miast uzyska możliwość organizowania egzaminów na prawo jazdy. Obecnie egzaminy mogą być przeprowadzane w mieście wojewódzkim lub w zależności od potrzeb w mieście na prawach powiatu albo w mieście, w którym do 31 grudnia 1998 r. funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. W myśl nowej regulacji możliwe mają być egzaminy w miastach powiatowych W uzasadnieniu wskazano na potrzebę skrócenia czasu oczekiwania na egzamin. Zgodnie z prawem to zarząd województwa po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu tworzy wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i sprawuje nad nimi nadzór. Po zmianie zarząd będzie mógł tworzyć nowe ośrodki w miejscach, które są przygotowane do przeprowadzenia egzaminów. Jednak proponowana zmiana nie oznacza, że szybko powstanie dużo nowych ośrodków egzaminacyjnych. Mają być one tworzone, jeżeli zajdzie konieczność, aby usprawnić przebieg państwowych egzaminów na danym terenie.