Legislacja

Czy brak aktów wykonawczych nie ma znaczenia?

26 lutego 2016

Obok problemu z egzaminami na prawo jazdy – rozwiązanego publikacją oczekiwanych rozporządzeń, trwa problem szkoleń kandydatów na kierowców, które odbywały się, lub nie mimo braku uregulowań prawnych. Przypomnijmy, także rozporządzenie dotyczące szkolenia straciło ważność 24. Lutego, a nowe nie pojawiło się na określony ustawą czas. Ok. 10 tys. pracujących szkół jazdy informowało, że przerywa szkolenia. Nie zostały rozpoczęte nowe szkolenia, kursy nie były rejestrowane. Czy szkolili? Odpowiedź na to pytanie pozostawmy bez odpowiedzi. Starostwa udzielały ustnej informacji jednak nigdzie nie opublikowano potwierdzenia podstaw do prowadzenia szkoleń. Na stronach internetowych wyłącznie pytania i dyskusje pytających. Portale stowarzyszeń ośrodków puste. Dominowała opinia, iż szkolenia nie powinny się odbywać, egzaminy wewnętrzne nie powinny być przeprowadzane. Wszyscy mieli wątpliwości, czy szkolenia przeprowadzane pomimo braku obowiązujących uregulowań prawa będą uznane za ważne. Nie możemy szkolić zgodnie z przepisami, bo nie ma przepisów. Nauki Jazdy powinny od wczoraj zaprzestać działalności. Nie ma nowego rozporządzenia. Mimo wszystko ośrodki szkolą tych, którzy już byli zapisani na kursy, z zapisywaniem nowych część z nich będzie się wstrzymywać, bo nie wiadomo  jak zapisać i dokumentować kurs - tak, żeby w przyszłości nikt tego nie zakwestionował. Zamieszanie jest ogromne. Formalnie od wczoraj nie ma żadnych przepisów. Co gorsza nowe rozporządzenie, które jest spóźnione miało wprowadzić kilka istotnych zmian. W projekcie były przestawione zupełnie nowe druki dotyczące rejestracji kandydatów na kierowców i przebiegu kursów. W jaki sposób, na jakich dokumentach kursanci mają podpisywać, że odbyły się zajęcia? -  pyta Maciej Kulka instruktor i współwłaściciel OSK. Stare dokumenty już przecież nie obowiązują a nowych nie ma. W tym momencie ośrodki powinny zaprzestać swojej działalności, bo nie wiadomo, jakie są nowe programy nauczania. Na podstawie programów prowadzone są zajęcia teoretyczne i praktyczne.  Czy mamy odsyłać do domu kursantów, którzy zapłacili za szkolenie? -pyta Maciej Kulka. Mamy przecież do zapłacenia czynsze rachunki pensje nie możemy wstrzymać pracy w tym czasie, ponieważ dla wielu firm oznaczałoby to po prostu utratę płynności finansowej- dodaje. Biuro rzecznika Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa twierdziła, iż nie ma podstaw do kwestionowania ważności szkoleń, a te które są prowadzone lub rozpoczynane zostaną uznane za ważne. Na podstawie? "Podstawą prawną szkolenia dla kandydatów na kierowców są bezpośrednio przepisy ustawy o kierujących pojazdamo. Wskazują one zakres, także tematyczny i sposób prowadzenia szkolenia dla kanddatów na kierowców. Określają także, kto może prowadzić szkolenia oraz gdzie takie szkolenia mogą być prowadzone. Rolą przepisów rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do keirowania pojazdami, nad ktorym konczą się prace, jest jedynie doprecyzowanie programu szkolenia, w tym zajęć teoretycznych i praktycznych, a także procedur postępowania OSK w trakcie szkolenia. W obecnej stuacji wszystkie rozpoczęte szkolenia mogą być kontynuowane, a nowe mogą być rozpoczynane. Mając na względzie przepisy ustawowe, nie ma podstawy do twierdzenia, że ważność rozpoczętych, czy prowadzonych teraz szkole może być zakwestionowana" -  twierdziła rzeczniczka ministerstwa Elżbieta Kisil. Dodała, że prace nad rozporządzeniem "dobiegają końca" i znajdują się w ostatniej fazie procesu legislacyjnego. "Do RCL (Rządowego Centrum Legislacji - red.) zostało skierowane pismo z prośbą o zwolnienie rozporządzenia z komisji prawniczej, następnie zostanie ono niezwłocznie skierowane do podpisu MIB oraz MSWiA i MON" - tłumaczyła Elżbieta Kisil. Czyli brak aktów wykonawczych nie ma znaczenia? Czy wydziały komunikacji nie zakwestionują szkoleń?Jan Szumiał, prezes stołecznego stowarzyszenia osk na łamach jednego z dzienników mówił: “Większość instruktorów i kierowników Ośrodków Szkolenia Kierowcównie zdaje sobie sprawy, że skończyło się stare rozporządzenie dotyczące szkolenia kandydatów na kierowców, a nowego jeszcze nie ma. Dla kandydatów na kierowców, którzy są w trakcie kursu na prawo jazdy oznacza to, że ich OSKnie może przeprowadzić egzaminu wewnętrznego. Jeśli chodzi o nowe kursy toośrodki nie mogą ich rozpocząćprzez brak tychże nowych przepisów. W efekcie szkoły nauki jazdy w całym kraju sąsparaliżowane”-wyjaśniał Szumiał.

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa:

6746e4e69639f41d69b014af6fdc8388654a9e69

(534-1)

Dwa z czterech rozporządzeń, regulujących zasady szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, które wygasły o północy 24 lutego 2016 r. zostały już opublikowane (komunikat " Można egzaminować na prawo jazdy"  nastronie ministerstwa).

Dobiegają końca prace nad dwoma pozostałymi:

·w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,

·w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego OSK.

Podstawą prawną szkolenia dla kandydatów na kierowców są bezpośrednio przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Wskazują one zakres, także tematyczny i sposób prowadzenia szkolenia dla kandydatów na kierowców. Określają także, kto może prowadzić szkolenia oraz gdzie takie szkolenia mogą być prowadzone. Rolą przepisów rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, nad którym kończą się prace, jest jedynie doprecyzowanie programu szkolenia, w tym zajęć teoretycznych i praktycznych, a także procedur postępowania OSK  w trakcie szkolenia.

W obecnej sytuacji wszystkie rozpoczęte szkolenia mogą być kontynuowane, a nowe mogą być rozpoczynane. Mając na względzie przepisy ustawowe, nie ma podstawy do twierdzenia, że ważność rozpoczętych, czy prowadzonych teraz szkoleń może być zakwestionowana. Procedura wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, a w szczególności uzupełniania i wydawania profilu kandydata na kierowcę (który stanowi  elektroniczny wzór  zaświadczenia o ukończeniu szkolenia) jest opisana i wdrożona przez przepisy rozporządzenia ws. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Z tych przepisów wynika jednoznacznie, gdzie powinien być wpisany wynik szkolenia przeprowadzonego w ośrodku szkolenia kierowców. Nie może być zatem mowy o braku podstawy do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Do szkolenia należy wykorzystywać pojazdy, które są  przystosowane do nauki jazdy (wymagania są ujęte w ustawie o kierujących pojazdami), dla których szczegółowe warunki określa § 43 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów. Rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami jest w ostatniej fazie procesu legislacyjnego. Do RCL zostało skierowane pismo z prośbą o zwolnienie rozporządzenia z komisji prawniczej, następnie zostanie ono niezwłocznie skierowane do podpisu MIB oraz MSWiA i MON.

Prowadzone obecnie szkolenia, rozpoczynane szkolenia oraz kończone szkolenia są ważne i nie będą mogły być uznane za przeprowadzone niezgodnie z przepisami. Nie ma także podstaw  do kwestionowania wystawionych zaświadczeń (uzupełniony elektronicznie profil kandydata na kierowcę).

Organizacje społeczne zrzeszające OSK i instruktorów biorą udział w pracach nad projektem (m.in. w ramach konsultacji publicznych), posiadają pełną wiedzę na temat jego zakresu, a także etapu prac nad nim. 

Rozporządzenie ws. sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców (...) jest już zwolnione z rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą RCL. Oczekuje na podpis Ministra. Rozporządzenie zostanie podpisane i wydane razem z rozporządzeniem w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Każdy OSK rozpoczynający działalność gospodarczą ma nadawany indywidualny numer, który jest stosowany jako wyróżnik przedsiębiorców. Ten numer nadaje Starosta wpisując przedsiębiorcę do ewidencji działalności regulowanej.

Opóźnienie wejścia w życie tego rozporządzenia nie ma wpływu na możliwość prowadzenia szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców.  

Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców  jest dostępny na stronie RCL.