Legislacja

Czy transport zwłok to też przewozy pasażerskie?

21 maja 2011

Urzędy skarbowe kwalifikują transport zwłok przez zakłady pogrzebowe do kategorii przewozów pasażerskich - alarmuje poseł Krystyna Łybacka w interpelacji do ministra finansów. Resort uspokaja, że bez względu na kwalifikację firmy pogrzebowe nie naliczają wyższego VAT – donosi “Puls Biznesu”.

Odpowiedź na interpelację:Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do przesłanej przy piśmie z dnia 17 marca 2011 r., znak: SPS-023-21285/11, interpelacji pani poseł Krystyny Łybackiej w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczenia niektórych usług związanych z pogrzebem, uprzejmie informuję. W związku z uwagą zawartą w interpelacji pani poseł, że dla identyfikacji usług stosowana jest Polska Klasyfikacja Działalności, uprzejmie wyjaśniam, że od dnia 1 stycznia 2011 r. do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.). Zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zaliczanie danej usługi do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem usługodawcy. Wynika to z faktu, że właśnie usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące charakteru usługi. Należy jednak podkreślić, że dokonana klasyfikacja przez usługodawcę nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczaniu usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Minister finansów nie jest jednak właściwy do oceny i interpretowania budowy oraz konstrukcji zapisów w klasyfikacjach statystycznych. Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w związku z poz. 180 załącznika nr 3 do tej ustawy usługi pogrzebowe, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną (PKWiU 96.03), podlegają opodatkowaniu 8-procentową stawką podatku od towarów i usług. Podmioty niezależnie od statusu, jaki posiadają z tytułu świadczenia usług pogrzebowych, uiszczają podatek od towarów i usług według 8-procentowej stawki od całej otrzymanej należności za świadczenie tej usługi, obejmującej zarówno koszty usług własnych, jak i ewentualnie usług nabytych od innych podmiotów w celu wyświadczenia usługi głównej. Należy bowiem zaznaczyć, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi, co do zasady, obrót, przez który rozumie się kwotę należną z tytułu sprzedaży, pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Jednocześnie niezależnie od tego, czy przewóz zwłok osoby zmarłej dokonywany będzie w ramach kompleksowej usługi pogrzebowej, czy też jako odrębna usługa transportowa sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 49.39 “Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany”, usługa taka podlega opodatkowaniu według 8-procentowej stawki podatku od towarów i usług – na podstawie art. 146a ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w związku z poz. 157 załącznika nr 3 do tej ustawy. Zatem dla rozliczeń podatku od towarów i usług jest neutralne, czy przewóz zwłok osoby zmarłej zostanie zaliczony do grupowania PKWiU 96.03, czy też grupowania 49.39. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 31 lit. a ww. ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane przez kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w przepisach o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przepisach o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych – w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych tych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te nie są nastawione na osiąganie zysków, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji. Z powyższego wynika, że zwolnione od podatku są usługi w zakresie praktyk religijnych, świadczone głównie wiernym przez kościoły, synagogi, meczety i w innych miejscach przeznaczonych do praktyk religijnych. A zatem nie wszystkie usługi kościołów i związków wyznaniowych są objęte zwolnieniem. W kwestii ewentualnych zmian legislacyjnych, o których mowa w interpelacji pani poseł, uprzejmie informuję, że zgłoszony problem zostanie jeszcze ponownie przeanalizowany przy najbliższej zmianie przepisów w zakresie wysokości opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Z poważaniem”.