Legislacja

Czy wreszcie znikną z chodników?

20 października 2011

Ustawodawca znowelizował Kodeks wykroczeń, w ten sposób, iż nowe zapisy pozwalają karać grzywną lub orzec przepadek towaru osoby prowadzące sprzedaż poza terenem wyznaczonym przez organy gminy i tu np. na chodniku. To częsta sytuacja, szczególnie w większych miastach, gdy na trasach ruchu pieszych rozstawiane są różnorodne stoiska i “szczęki”, które utrudniają ruch. I tak 31 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń. Nowelizacja wprowadza nowy art. 603, zgodnie z którym kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny. Natomiast w razie popełnienia wspomnianego wykroczenia, można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności sprawcy. Celem zapisów jest zlikwidowanie nielegalnego handlu ulicznego. W opinii autorów projektu ustawy najważniejszą zmianą jest możliwość orzeczenia przez sąd przepadku towarów, co ma stanowić dotkliwą karę dla osób zajmujących się nielegalnym handlem. Nowela wchodzi w życie 19 listopada 2011 r.