Legislacja

Dalsze zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym

23 kwietnia 2015

Odbyło się 338 posiedzenie Komisji Infrastruktury, to wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W porządku obrad dwa z punktów zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3222 oraz druk nr 2973). Pierwszy z wymienionych procesowanych projektów dotyczy ustanowienia odpowiedzialności administracyjnej za naruszenia przepisów o ruchu drogowym ujawnionych przy użyciu urządzeń rejestrujących oraz ustanowienia podmiotem odpowiedzialnym właściciela pojazdu lub innego podmiotu posiadającego tytuł prawny do władania pojazdem (poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw). Drugi z nich dotyczy kompleksowego uregulowania kwestii związanych z fotoradarami, w szczególności w zakresie możliwości ich używania przez straże gminne/miejskie (poselski projekt ustawy o zmianie ustaw o straży gminnej, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia).