Legislacja

Dane z CEPiK dla państw członkowskich UE

14 lipca 2011

Rada Ministrów na swoim posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich UE. Punkt wymiany informacji będzie się znajdował w Komendzie Głównej Policji. Projekt ustawy wdraża do polskiego porządku prawnego 2 decyzje Rady UE, ujednolicając i harmonizując prawo krajowe z unijnymi standardami w zakresie: wymiany informacji w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania oraz ochrony danych osobowych wymienianych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania. Aktualnie w polskim prawie nie ma jednoznacznego  wskazania krajowych podmiotów uprawnionych do wymiany informacji z właściwymi organami ścigania innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Projekt ustawy przewiduje, że organem właściwym do koordynowania wymiany informacji między krajowymi podmiotami, a ich zagranicznymi partnerami, czyli tzw. punktem kontaktowym będzie Komenda Główna Policji.

Punkt kontaktowy będzie korzystał z bezpośredniego dostępu do zbiorów danych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, Centralnej Bazy Danych Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, Centralnej Ewidencji Pojazdów, Centralnej Ewidencji Kierowców, Systemu Pobyt, Krajowego Rejestru Karnego, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, Rejestru Dowodów Osobistych, Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych oraz Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności, a także udostępnianych za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego. Punkt kontaktowy będzie miał uprawnienia także do wymiany informacji zgromadzonych w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych. Ustawa o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich UE ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.