Legislacja

Diety kierowców można zaliczyć do kosztów

11 czerwca 2007

Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zatrudnia pracowników na stanowiskach kierowców samochodów ciężarowych. Kierowcy wykonują pracę na terenie kraju. Z tytułu wykonywanych podróży służbowych spółka chce wypłacać kierowcom diety oraz ryczałty za noclegi. Czy podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy?

ODPOWIEDŹ IZBY SKARBOWEJ W KIELCACH: Przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia podróży służbowej, definicja ta zastała uregulowana w prawie pracy. Podróżą służbową w rozumieniu art. 775 par. 1 kodeksu pracy jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza stałym miejscem pracy pracownika. Stałe miejsce pracy powinno wynikać z umowy o pracę. O tym, czy wyjazd służbowy pracownika może być uznany za podróż służbową, decyduje przede wszystkim to, czy pracownik ma zadanie poza miejscem, które zostało wskazane w umowie o pracę jako stałe miejsce pracy. Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi za czas podróży służbowej na obszarze kraju określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. Zgodnie z jego przepisami z tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów, noclegów. Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150 proc. diety. Zatem pracownikowi zatrudnianemu na etacie kierowcy, którego praca polega na wyjazdach poza miejsce wykonywania pracy określone w umowie o pracę w celu dostarczenia bądź przywiezienia konkretnego towaru przysługują diety i inne należności otrzymane za czas podróży służbowej, które dla pracodawcy stanowić będą koszty uzyskania przychodów. Bez znaczenia w tym przypadku jest fakt, że samochód ciężarowy wyposażony jest w miejsce do spania. Środki transportu nie są przeznaczone do zaspokajania potrzeb noclegowych nawet w przypadku wyposażenia w miejsce do spania. W związku z tym nocleg kierowcy w kabinie samochodu, nawet w przypadku dostosowania jej dla takich potrzeb, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku pieniężnego zrekompensowania noclegu w trakcie podróży służbowej. Jednak ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu nocą, bowiem tak podróżując pracownik nie ponosi wydatków związanych z zapewnieniem sobie noclegu, a także wtedy, gdy pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu. Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z 22 maja 2007 r., nr PD2-4151-35/07