Legislacja

Dla poprawy nadzoru inwestycji drogowych - działania organizacyjne

28 stycznia 2013

Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej udzielił odpowiedzi na postawione w interpelacji nr 12301 posła Johna Abrahama Godzona w sprawie inwestycji drogowych pytania. Przypomnijmy - Godson zapytał czy minister planuje regulacje prawne wzmacniające procedury kontrolne, takie jak monitoring zadań inwestycyjnych i analiza ekonomiczno-społeczna. Jednak odpowiedź nie zawierała informacji o ewentualnych projektach zmian w aktach prawnych.

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo z dnia 6 grudnia 2012 r., znak: SPS-023-12301/12, przy którym przekazano interpelację pana posła Johna Abrahama Godsona w sprawie realizacji inwestycji drogowych w wybranych miastach na prawach powiatu, uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia.

W myśl art. 19 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) zarządcami dróg są: dla dróg krajowych – generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad, dla dróg wojewódzkich – zarząd województwa, powiatowych – zarząd powiatu, gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.

Zgodnie z art. 20 powołanej ustawy do zarządcy drogi należy m.in. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, pełnienie funkcji inwestora, utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.

Poruszone w interpelacji kwestie odnoszą się do inwestycji realizowanych na drogach zarządzanych przez poszczególnych prezydentów miast na prawach powiatu. W tym przypadku są to prezydenci: Warszawy, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Poznania, Szczecina i Wrocławia. Jednocześnie należy podkreślić, że resort transportu nie nadzoruje ani nie pełni żadnych funkcji kontrolnych wobec organów jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto, odnosząc się do informacji o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 września 2012 r. dotyczącej wybranych inwestycji drogowych w największych miastach, należy zauważyć, że pomimo wskazania pewnych uchybień działalność wyżej wymienionych zarządców dróg w miastach na prawach powiatu została oceniona pozytywnie. Jednocześnie z niniejszej informacji Izby wynika, że poszczególni zarządcy dróg objęci kontrolą poinformowali o podjętych lub planowanych do podjęcia działaniach organizacyjnych na rzecz poprawy systemu planowania wieloletnich inwestycji drogowych oraz nadzoru nad realizacją procesów inwestycyjnych.

Z poważaniem