Legislacja

Dodatkowe warunki dla pojazdów do nauki jazdy i egzaminowania

16 lipca 2013

fa432e178fa2ad9053d683a39bebdbe3eea597ce

(Fot.: PD@N 469-27jm)

Opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Podstawą prawną do wydania projektowanego rozporządzenia jest art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Jak czytamy w uzasadnieniu (pełen tekst poniżej) przedmiotowy projekt wprowadza zmiany w rozdziale 13 Działu III rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, który określa dodatkowe warunki dla pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania. Projekt powstał w związku z koniecznością wdrożenia do prawa polskiego przepisów dyrektywy Komisji 2012/36/UE z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniającej dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy w zakresie dostosowania do zmian wynikających z tej dyrektywy - dodatkowych warunków technicznych dla pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania. I tak określone zostają warunki dodatkowe dla motocykli dwukołowych do prawa jazdy kategorii A1, A2 i A. Rozporządzenie ma wejść w życie z datą 31 grudnia 2013 r. Tymczasem trwają konsultacje społeczne, których termin określono na 9 sierpnia 2013 r.

 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

UZASADNIENIE

Podstawą prawną do wydania projektowanego rozporządzenia jest art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448 oraz z 2013 r. poz. 700).

Przedmiotowy projekt wprowadza zmiany w rozdziale 13 Działu III rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, który określa dodatkowe warunki dla pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania.

Projekt powstał w związku z koniecznością wdrożenia do prawa polskiego przepisów dyrektywy Komisji 2012/36/UE z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniającej dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy w zakresie dostosowania do zmian wynikających z tej dyrektywy - dodatkowych warunków technicznych dla pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania.

Punkt 1 projektu wprowadza zmiany w § 43 w ust. 4 w pkt 2-4 oraz w pkt 5 lit. e, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:

1) w pkt 1 w lit. a projektu wprowadzono zmiany w § 43 w ust. 4 w zakresie pkt 2 określającego warunki dodatkowe dla motocykli dwukołowych do prawa jazdy kategorii Al polegające na wprowadzeniu możliwości wykorzystania do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania - motocykli z silnikiem elektrycznym o stosunku mocy do masy własnej wynoszącej co najmniej 0,08 kW/kg - jest to zgodne z pkt 5.2. dyrektywy 2006/126/WE w brzmieniu nadanym dyrektywą Komisji 2012/36/UE - odnoszącym się do kategorii praw jazdy Al. Ponadto projekt zmienia pkt 3 w § 43 w ust. 4 dotyczącym kategorii A2 w zakresie:

1. zmiany wymaganej minimalnej wartości mocy motocykla z 25 na 20 kW,

2. możliwości wykorzystania motocykli elektrycznych mających stosunek mocy do masy własnej wynoszący co najmniej 0,15 kW/kg.

Jest to zgodne z pkt 5.2. dyrektywy 2006/126/WE w brzmieniu nadanym dyrektywą Komisji 2012/36/UE - odnoszącym się do kategorii praw jazdy A2.

2) w pkt 1 w lit. a projektu wprowadzono również zmiany w § 43 w ust. 4 w pkt 4 zgodne z pkt 5.2. dyrektywy 2006/126/WE w brzmieniu nadanym dyrektywą Komisji 2012/36/UE w zakresie pojazdów kategorii A poprzez: określenie minimalnej masy własnej, która powinna przekraczać 180 kg oraz wskazanie mocy motocykla wynoszącej co najmniej 50 kW. Ponadto motocykl w zakresie kategorii A może posiadać silnik elektryczny, w tym przypadku stosunek mocy do masy własnej takiego pojazdu powinien wynosić co najmniej 0,25 kW/kg.

Zmiany przewidziane w projekcie w zakresie kategorii praw jazdy Al, A2 i A rozszerzają zakres pojazdów, które można wykorzystywać do nauki jazdy i egzaminowania - o pojazdy zasilane elektrycznie, które w związku z postępem technicznym pojawiają się coraz częściej na rynku motoryzacyjnym. Zmiany te nie skutkują koniecznością wymiany taboru i ponoszenia dodatkowych kosztów przez przedsiębiorców prowadzących szkolenia kandydatów na kierowców i podmioty przeprowadzające egzaminy na prawo jazdy.

Proponowana zmiana mocy w motocyklach do praw jazdy kategorii A2 z 25 na 20 kW stanowi złagodzenie przepisów w stosunku do aktualnego stanu prawnego w tym zakresie i również nie generuje kosztów po stronie ww. podmiotów poprzez konieczność nabycia nowych pojazdów. Konsekwencją wdrożenia zmian do dyrektywy 2006/126/WE wynikających z dyrektywy Komisji 2012/36/UE w stosunku do motocykli do nauki jazdy i egzaminowania w zakresie praw jazdy A - jest określenie masy własnej dla tych pojazdów, która do tej pory nie była przewidziana w przepisach § 43 ww. rozporządzenia oraz zwiększenie mocy z 40 na 50 kW.

Z posiadanych informacji pochodzących od Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (Wordy) podmioty te zasadniczo dysponują już taborem (motocyklami) do egzaminowania w zakresie kategorii A spełniającym wymagania w zakresie pojemności skokowej wynoszącej 600 cm3, mocy powyżej 50 kW oraz masy własnej przekraczającej 180 kg. Nie można jednak wykluczyć, że przedmiotowe zmiany w zakresie mocy i masy własnej dla motocykli wprowadzą konieczność nabycia przez Wordy jednego motocykla o zmienianych przedmiotowym projektem parametrach – w tej sytuacji oznaczałoby to koszt w wysokości 25 tysięcy złotych (jest to średnia cena motocykla o takich parametrach, które są aktualnie nabywane przez Wordy). Taka sama sytuacja może wystąpić w przypadku Ośrodków Szkolenia Kierowców. Należy zauważyć, iż ze względu na dużą ilość podmiotów szkolących (około 7000) oraz brak organizacji zrzeszającej większość tych podmiotów (trzy organizacje: Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców, Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców – zrzeszają około 10% ośrodków szkolenia kierowców) nie jest możliwe uzyskanie jednoznacznych informacji odnośnie wskazania – w przypadku ilu takich podmiotów nastąpi konieczność dostosowania się do nowych wymogów w zakresie taboru dla kategorii praw jazdy A. Nie można jednak wykluczyć, iż w toku konsultacji społecznych uda się pozyskać bardziej miarodajne dane w tym zakresie.

Podkreślenia wymaga, iż aktualnie na poziomie Unii Europejskiej prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie przepisu przejściowego w zakresie zmian dotyczących wymagań dla pojazdów do nauki jazdy i egzaminowania w zakresie praw jazdy kategorii A. Zmiany te wprowadzają możliwość dla państw członkowskich do przesunięcia do 31 grudnia 2018 r. obowiązku dostosowania motocykli pod kątem masy własnej i mocy w ramach kategorii praw jazdy A. Projekt dyrektywy Komisji zmieniający dyrektywę 2006/126/UE w tym zakresie jest po zatwierdzeniu w ramach procedury pisemnej i przed skierowaniem do procedowania przez Parlament Europejski - obecnie nie jest jednak znany termin tych działań. Oznacza to, iż aktualnie konieczne jest procedowanie przedmiotowego projektu rozporządzenia uwzględniającego stan prawny wynikający z dyrektywy 2006/126/WE w zakresie zmienionym dyrektywą 2012/36/UE.

W przypadku jednak uchwalenie ww. projektu dyrektywy Komisji, może dojść do potrzeby uzupełnienia przedmiotowego projektu rozporządzenia o wprowadzenie przepisu przejściowego dla zmian odnoszących się nowych wymagań dla motocykli w zakresie prawa jazdy kategorii A.

Projekt dodaje również do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - nowe ustępy 6 i 7 (pkt 2 projektu):

a)ustęp 6 - możliwość zastosowania tolerancji 5 cm3 poniżej wymaganej minimalnej pojemności skokowej silnika w motocyklach dwukołowych z silnikiem spalinowym do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania w zakresie kategorii Al, A2 i A. Motocykle do kategorii praw jazdy Al mogą posiadać pojemność skokową wynoszącą co najmniej 115 cm3, motocykle do kategorii praw jazdy A2 - co najmniej 395 cm3, a w przypadku kategorii A - co najmniej 595 cm3.

b)ustęp 7 - wprowadza tolerancję 5 kg w zakresie masy własnej motocykla do kategorii praw jazdy A w stosunku do wymaganej minimalnej masy własnej, która powinna przekraczać 180 kg.

Zmiany te są wynikiem wdrożenia postanowień pkt 5.2. dyrektywy 2006/126/WE w brzmieniu nadanym dyrektywą Komisji 2012/36/UE w zakresie praw jazdy kategorii Al, A2 i A i stanowią korzystne rozwiązanie dla podmiotów szkolących i egzaminujących, nie generując dla nich nowych wydatków.

Jednocześnie projekt (pkt 1 lit. b projektu) wprowadza zmianę w § 43 w ust. 4 w pkt 5 poprzez zmianę brzmienia lit. e, iż samochód ciężarowy w zakresie kategorii C powinien posiadać ręczną skrzynię biegów - zmiana ta odnosi się również do zespołu pojazdów do kategorii praw jazdy C+E, który to zespół składa się z samochodu ciężarowego, o którym mowa w zmienianym pkt 5. Dotychczasowe przepisy w zakresie obowiązku wyposażenia pojazdów do kategorii praw jazdy C w skrzynię biegów z co najmniej 8 przełożeniami zostały zastąpione wymogiem wyposażenia w ręczną skrzynię biegów. Zmiana ta ma charakter jedynie doprecyzowujący i nie generuje dodatkowych kosztów po stronie przedsiębiorców. Jest to konsekwencja przepisu pkt 5.2. dyrektywy 2006/126/WE w brzmieniu nadanym dyrektywą Komisji 2012/36/UE w zakresie pojazdów do kategorii praw jazdy C oraz C+E.

Mając na względzie art. 2 ust. 1 dyrektywy Komisji 2012/36/UE, zmiany w niej wprowadzone, które są przedmiotem projektu, powinny wejść w życie do dnia 31 grudnia 2013 r. Taki termin też przewidziano w § 2 projektu w zakresie wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji.