Legislacja

Dokumenty pojazdów wycofanych z eksploatacji

11 marca 2010

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.

 

UZASADNIENIE: Podstawą wydania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji jest art. 27 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Przywołany wyżej przepis ustawy został zmieniony przez ustawę z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. Nr 28, poz. 145). Art. 4 pkt 12 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw zmieniono upoważnienie dla ministra właściwego do spraw transportu, który w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób unieważniania dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz tablic rejestracyjnych, wzór zaświadczenia o demontażu pojazdu, wzór zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, sposób przechowywania zaświadczeń oraz sposób prowadzenia ewidencji (art. 27 o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji). Mając na uwadze § 32 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908), który stanowi, że jeżeli zmienia się treść przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, że zmienia się rodzaj aktu wykonawczego albo zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym lub wytyczne dotyczące treści tego aktu, przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej treść przepisu upoważniającego. Koniecznym zatem stało się opracowanie projektu nowego rozporządzenia w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji. Przedmiotowy projekt rozporządzenia transponuje w zasadniczej części przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. Nr 62, poz. 554). W stosunku do dotychczasowych przepisów niniejszy projekt, uwzględniając nowe wytyczne, rozszerza katalog danych gromadzonych w ewidencji zaświadczeń o masę pojazdu wycofanego z eksploatacji oraz określa nowe wzory zaświadczenia o demontażu pojazdu i zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu – odpowiednio w załączniku 1 i 2 do projektu rozporządzenia. Termin wejścia w życie rozporządzenia odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95). Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 i z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Projekt rozporządzenia, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury. Ponadto zostanie podana informacjach o podmiotach, które zgłosiły zainteresowanie w trybie art. 7 ust. 1 ustawy wymienionej wyżej.

Źródło ePrawoDrogowe – DODATKI dział: POJAZD - (w przygotowaniu)