Legislacja

Doprecyzowanie uprawnień inspektorów ITD

10 maja 2011

Obradowała sejmowa Komisja Infrastruktury. Odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych (druk nr 4110 wpłynął 1 kwietnia 2011 r.). Uzasadniał poseł Jacek Krupa. Projekt dotyczy umożliwienia przeprowadzenia kontroli oraz postępowań administracyjnych w sprawach poboru opłaty elektronicznej za przejazd pojazdu po drodze krajowej przez pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, doprecyzowania uprawnień inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Uzupełnienia dotyczą m.in.: prowizji od pobranych opłat i ich wysokości; nadzoru Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad sprawowanego nad realizacja wpływów z opłat; organów wykonujących zadania ITD itp.

“51. 1. Zadania Inspekcji Transportu Drogowego określone w niniejszym rozdziale wykonują następujące organy:

1) Główny Inspektor Transportu Drogowego;

2) wojewoda działający za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej.

2. Organy wymienione w ust. 1 wykonują zadania Inspekcji Transportu Drogowego zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie i przepisach odrębnych.

3. Główny Inspektor Transportu Drogowego koordynuje, nadzoruje i kontroluje działalność wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz nadzoruje wykonanie w roku budżetowym planów rzeczowo-finansowych w części dotyczącej wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.

4. Wojewódzki inspektor transportu drogowego kieruje działalnością wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego.

5. Czynności związane z realizacją zadań określonych w art. 50 pkt 1 w zakresie określonym w art. 68 – 75 wykonują inspektorzy Inspekcji, zwani dalej “inspektorami”.

6. W sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym jest:

1) Główny Inspektor Transportu Drogowego – w sprawach:

a) określonych w art. 50 pkt 2 i 3 niniejszej ustawy,

b) związanych z kontrolą uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

c) związanych z kontrolą przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami w zakresie, o którym mowa w art. 129g ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym;

2) wojewódzki inspektor – w pozostałych sprawach.

7. Główny Inspektor Transportu Drogowego może w sprawach, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a i b upoważnić do działania w jego imieniu wojewódzkiego inspektora transportu drogowego.

8. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 6 pkt 2, jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.”; (...)