Legislacja

Duplikat prawa jazdy w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich

15 czerwca 2014

fec46dc8db60bbb4bc83cf08ef92b4624ccdfe6f

Prof. Teresa Lipowska, Rzecznik Praw Obywatelskich (496-53 fot. jola michasiewicz)

W wystąpieniu do Ministra Infrastruktury Rzecznik Praw Obywatelskich zasygnalizował problem niezgodności przepisów dotyczących wydawania wtórnika dokumentu prawa jazdy. Duplikat powinien być wydany tylko w razie jego utraty lub na skutek zniszczeń powodujących nieczytelność a nie gdy wymagane jest wprowadzenie zmiany danych. RPO poprosił o rozważenie podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do usunięcia niezgodności przepisów. Na gruncie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 ze zm.), dalej “ustawa o kierujących pojazdami”, pojawił się problem natury generalnej dotyczący niezgodności § 8 ust. 1 pkt 3 lit d i e rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2012 r., poz. 1005 ze zm.) oraz załącznika do ww. rozporządzenia, czyli formularza “wzoru wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia” w części E pkt lc, z art. 18 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o kierujących pojazdami – czytamy w wystąpieniu prof. Ireny Lipowicz do ministra. Jak konkluduje rzecznik mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), pragnę przedstawić Pani Minister powyższe uwagi celem rozważenia podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do usunięcia niezgodności wskazanych przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami i formularza “wzoru wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia’’, z art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami.