Legislacja

Dyrekcja wczoraj i dziś

4 lipca 2012

2efbab937154fe139df5aa56e4f4424f83ac108b

(Fot.: PD@N 434-18)

67db8a4a5a072b7e46627b0596feeae98a18d953

^ dr inż. Andrzej Wojciechowski, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

(Fot.: PD@N 434-12)

Sylwetka naukowa:

Specjalność: inżynieria materiałowa, transport

Dziedzina: nauki techniczne

Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn

Specjalność wykonywana: materiałoznawstwo, technologia, właściwości samochodowych materiałów konstrukcyjnych oraz płynów eksploatacyjnych, eksploatacja i recykling samochodów wycofanych z eksploatacji oraz produktów ich eksploatacji. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrona środowiska.

Wykształcenie: Politechnika Lubelska. Wydział Mechaniczny - doktor nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (11.07.2001 r.); Akademia Górniczo - Hutnicza. Wydział Metalurgii - inżynier metalurg (1984 r.).

Dodatkowo: Absolwent MBA - (21.05.2008 r.) WSPiZ im. L. Koźmińskiego - Studia Podyplomowe w zakresie “Master of Business Administration" dla inżynierów; Auditor Wiodący Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji - nr 189 z dn. 18.06.1994r.; Assesor/Lead Assesor, Examination British Standard Institute - IT - nr 94168-26002 z dn. 17.06.1994 r.; Certyfikat poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, upoważniający do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą “Poufne" (IX 2007); biegły sądowy w zakresie badań materiałowych elementów konstrukcyjnych pojazdów drogowych od 1988 r.; ekspert Stowarzyszenia w zakresie techniki motoryzacyjnej, Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie - Akt Nominacyjny na podstawie Uchwały Zarządu Głównego nr 84/09/ZG z dn. 17.12.2009 r. oraz Uchwały Rady Naczelnej nr 14/06/RN z dn. 9.12.2006 r.

Doświadczenia zawodowe: (1988-akt.) - Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie: dyrektor Instytutu (01.07.2005 - akt.); kierownik Instytutu (01.01.2005); kierownik Zakładu Laboratorium Główne (1997); z-ca kierownika Zakładu Laboratorium Główne (1993); kierownik Pracowni Regeneracji i Badań Materiałowych (1990); starszy specjalista ds. metalografii (1988). (1976-1987) - Huta Warszawa: specjalista Technolog Wydziału Walcowni Zimnej Taśm (1982); szlifierz-polerowacz (1980), wyżarzacz taśm (1976), (1976-1978) - Służba w Ludowym Wojsku Polskim.

Osiągnięcia zawodowe: Autor i współautor ponad 170 publikacji naukowo-technicznych w tym 10 monografii, m.in. w zagranicznych i krajowych czasopismach specjalistycznych takich jak: “Transactions of Welding and Joining Research Institute", “Kompozyty", “Inżynieria Materiałowa", “Journal of KONES", ponad 100 referatów przygotowanych na konferencje naukowe krajowe oraz zagraniczne.

Zastępcy dyrektora ITS:

cc97a2a00922b00ff05e886056ffae158873cf7e

^ prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek, zastępca dyrektora ds. Naukowych Instytut Transportu Samochodowego

(Fot.: PD@N 434-17)

W 1966r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, a następnie obronił rozprawę doktorską na temat teorii ruchu drogowego. W 1972 otrzymał stypendium rządu francuskiego w Instytucie Badań Transportu INRETS. W 1980 r. po obronie rozprawy na temat komputerowych systemów sterowania ruchem drogowym uzyskał stopień doktora habilitowanego. Następnie przez cztery lata wykładał inżynierię ruchu drogowego na Uniwersytecie Technicznym w Oranie. Po powrocie do kraju w 1985 objął stanowisko dyrektora Instytutu Inżynierii Komunikacyjnej w Politechnice Gdańskiej. W 1986 objął funkcję kierownika Katedry Inżynierii Drogowej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej i rozpoczął prace naukowe w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tam w 1988 otrzymał tytuł naukowy profesora. W latach 1992-93 kierował studium doktoranckim na Uniwersytecie Technicznym w Oranie. W 1993 r. otrzymał grant Komitetu Badań Naukowych na opracowanie programu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, zamówionego przez Ministra Transportu. Stworzył wielodyscyplinarny zespół autorski, w skład którego wszedł Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie i Politechnika Krakowska. Zespół przygotował “Zintegrowany program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce", znany pod akronimem GAMBIT 96. W latach 1995-98 był członkiem Centralnej Komisji ds Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 1999/2000 kierował zespołem autorskim przygotowującym na zamówienie Ministra Transportu “Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - GAMBIT 2000". W maju 2001 Rada Ministrów przyjęła go jako program dla Polski na lata 2001-2010. W 1999, po wyborze na stanowisko dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej utworzył Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej i był pierwszym prezesem jej zarządu. W 2004 Premier powołał go na stanowisko Podsekretarza Stanu ds. Polityki Transportowej w Ministerstwie Infrastruktury. Tam utworzył dwa ważne dokumenty opracowane przez wielodyscyplinarne zespoły ekspertów:

- “Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025", przyjęta przez Radę Ministrów w czerwcu 2005;

- “Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005", jako program spójny z III Programem BRD Unii Europejskiej.

Po powrocie do Politechniki Gdańskiej na stanowisko profesora zwyczajnego objął funkcję prezesa Rady Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej. W 2007 współtworzył Polskie Stowarzyszenie Inteligentnych Systemów Transportowych ITS Polska, w którym obecnie pełni funkcję prezesa Rady Nadzorczej. Od roku 2007 jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. W latach 2007-2010 kierował konsorcjum naukowym Politechniki Gdańskiej, Politechniki Śląskiej, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Akademii Morskiej w Szczecinie, realizującym projekt ZEUS pt.: “Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu". W kwietniu 2010 roku został członkiem Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, powołanej do zbadania przyczyn i okoliczności katastrofy pod Smoleńskiem. We wrześniu 2011 zakończył 51 letni okres  współpracy z Politechniką Gdańską obejmując pierwszy etat w Instytucie transportu Samochodowego, gdzie obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora ds naukowych.

Jest autorem ponad 170 publikacji, promotorem 11 doktorów oraz ponad 200 inżynierów, a także recenzentem wielu rozpraw naukowych. Do najważniejszych monografii wydanych pod redakcją autora należy zaliczyć: “Węzły drogowe i autostradowe" (WKIŁ, 1992, 1998 i 2001) oraz “Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu-ZEUS" (WKiŁ 2010-2012). 

e9ac67fcf5a20e1db843d0d97a7e4f00307c07d7

^ dr Edward Menes, zastępca dyrektora ds. Ekonomiki i Planowania; redaktor naczelny Wydawnictw Instytutu Transportu Samochodowego

(Fot.: PD@N 434-15)

ITS to unikatowy w kraju ośrodek naukowo-badawczy, który kompleksowo zajmuje się problemami transportu samochodowego. Wśród nich istotne znaczenie mają zagadnienia organizacyjno-ekonomiczne a także te, które dotyczą poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczania negatywnych zjawisk związanych z motoryzacją.

W zakresie zagadnień ekonomiczno-organizacyjnych Instytut, jako jedyna placówka w kraju prowadzi m.in. systematyczny monitoring rynku transportowego, w ramach którego od lat prowadzone są kwartalne badania koniunktury oraz badania kosztów transportu samochodowego. Do tego nurtu badawczego zaliczyć można również systematyczne badania dotyczące zmian struktury krajowego parku pojazdów.

Instytut odgrywa wiodącą rolę w kraju także w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prowadzi unikalną bazę danych o wypadkach drogowych (Instytut reprezentuje Polskę w stosownych bazach OECD oraz UE), na podstawie której wykonywane są coroczne analizy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakłady Instytutu zaangażowane są zarówno w teoretyczne, jak i praktyczne działania prowadzące do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, poczynając od badania postaw i zachowań uczestników ruchu drogowego, poprzez wypracowanie programów edukacji komunikacyjnej dzieci, procesów szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o prawo jazdy, czy też reedukacji kierowców naruszających przepisy, aż do działań stricte technicznych, związanych z poziomem bezpieczeństwa pojazdów samochodowych.

Istotnym kierunkiem badań pozostaje ekonomiczna ocena negatywnych skutków oddziaływania transportu samochodowego na środowisko naturalne, jak również ocena efektywności różnego typu przeciwdziałań.

Wszystkie Zakłady badawcze Instytutu mają liczący się wkład w przystosowanie polskiego transportu samochodowego do gospodarki rynkowej tak w skali kraju, jak i do konkurencji na arenie międzynarodowej. To dzięki podjętym przez Instytut, z odpowiednim wyprzedzeniem działaniom, kilkadziesiąt tysięcy polskich przewoźników uzyskało certyfikat kompetencji zawodowych umożliwiający m.in. funkcjonowanie na europejskim rynku przewozowym.

Osiąganie unijnych standardów w zakresie zaspokajania potrzeb transportowych społeczeństwa, ochrony środowiska naturalnego człowieka i samego człowieka, jako uczestnika ruchu drogowego było i pozostaje priorytetem naszej działalności.

f1878bb3e87f1a05d9a25bd8aacb73751fb14330

^ mgr inż. Wojciech Przybylski, zastępca dyrektora ds. Techniki i Współpracy Międzynarodowej Instytutu Transportu Samochodowego

(Fot.: PD@N 434-14)

W dziedzinie badań dotyczących technicznej obsługi nowoczesnego transportu samochodowego Instytut dysponuje pięcioma akredytowanymi laboratoriami badawczymi, akredytowaną jednostką certyfikującą wyroby motoryzacyjne i akredytowaną jednostką kontrolującą, połączonymi funkcjonalnie w jednym ogólnoinstytutowym systemie zarządzania jakością zgodnie z PN-EN-ISO 9001. Akredytacje powyższe doprowadziły do powierzenia Instytutowi przez Ministerstwo właściwe ds transportu, poprzez międzynarodowe notyfikacje, wiodącej roli w sferze homologacji typu pojazdu, jego wyposażenia i części, czym w większości zajmują się trzy z akredytowanych laboratoriów. Pozostałe zespoły pracowników badawczych zajmują się tworzeniem nowych rozwiązań materiałowych w zastosowaniach transportowych i ochrony środowiska oraz techniczną obsługą sfery eksploatacji środków transportu.

Mamy w ITS kwalifikowane kadry oraz nowoczesne laboratoria i pracownie. Nasi specjaliści, którzy zwłaszcza podczas ostatnich 20 lat tworzyli etos Instytutu, są wysoko cenieni w kraju i za granicą, pracują w międzynarodowych komitetach zarządzających badaniami, grupach roboczych organizacji międzynarodowych, grupach eksperckich i badawczych. Wiele najnowszych, europejskich wymagań technicznych i formalnych dotyczących środków transportu i materiałów do nich, ma w swej treści merytoryczny wkład ITS. Techniczne zakłady ITS zajmują się szeroką gamą zagadnień konstrukcyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych, odpowiadają standardom europejskim, co skłania do podjęcia wyzwania międzynarodowej konkurencji w tym obszarze. W efekcie wieloletnich doświadczeń z obszaru homologacji typu pojazdu jesteśmy uznanym źródłem informacji o danych technicznych pojazdów eksploatowanych w kraju. Wspomagają dystrybucję wyników tych działań opracowane w ITS źródłowe bazy danych współpracujące z komputerowymi systemami krajowej rejestracji i ewidencji pojazdów.

Instytut współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi placówkami oraz organizacjami badawczymi, naukowymi, eksperckimi i producenckimi, specjalizującymi się w zagadnieniach badawczych i eksploatacyjnych w transporcie. Ponadto, uważam że istnieje potrzeba integracji krajowych jednostek badawczych w dziedzinie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych umożliwiająca lepszą, merytoryczną współpracę i skuteczną konkurencję na forum międzynarodowym.

b82c94a61e13f26379f6e3b0258979c9ea2573a5

^ dr inż. Marcin Ślęzak, zastępca dyrektora ds. Rozwoju, pełnomocnik dyrektora ds. Jakości Instytut Transportu Samochodowego

 

 

(Fot.: PD@N 434-16)

Gospodarka wolnorynkowa mobilizuje Instytut Transportu Samochodowego do stawiania czoła nowym wyzwaniom. Spełnienie tych wymagań zapewnia funkcjonowanie zgodne ze światowymi standardami. Potwierdzenie stanowią uzyskane przez ITS certyfikaty, w tym najważniejszy - potwierdzający spełnienie wymagań ISO 9001. Podstawę dobrego imienia Instytutu i jego pozycji stanowi wysoki poziom merytoryczny realizowanych prac oraz zapewnienie zleceniodawcom rzetelnych i obiektywnych wyników badań.

Dorobek naukowy zgromadzony w Instytucie wymaga ochrony przed zagrożeniami. W tym celu podjęto działania mające zapewnić ochronę własności intelektualnej oraz informacji powierzanych nam przez partnerów. Przejawiają się one wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (wg wymagań PN-EN ISO 27001:2007). Inicjatywa ta stanowi dowód dalekowzrocznej polityki Dyrekcji ITS. Potwierdzeniem wiarygodności i zaufania, w zakresie powierzanych Instytutowi informacji, jest również spełnienie wymagań ustawy o informacjach niejawnych. Kadra jednostki posiada stosowne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.

Sukces Instytutu związany jest z bieżącą analizą zadowolenia klientów oraz partnerów.

ITS podejmuje skuteczne działania marketingowe, które zapewniają i utrwalają wiodącą rolę jednostki w dziedzinie transportu drogowego. Są to również działania o charakterze naukowym przejawiające się organizacją konferencji oraz prestiżowych międzynarodowych kongresów (np. EUROPEAN KONES).

Obecność Polski w Unii Europejskiej otworzyła nowe perspektywy naukowe i poznawcze. Możliwe stało się pozyskiwanie funduszy międzynarodowych na realizację europejskich projektów badawczych. Instytut pełni też rolę Branżowego Punktu Kontaktowego Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych.

Właściwe projektowanie i późniejsza realizacja planów krótko i długoterminowych wymusza opracowywanie perspektywicznych programów prac Instytutu. Realizacji tych celów sprzyja nowoczesny sposób zarządzania poprzez cele i zadania oraz ujęcie działania organizacji w sposób procesowy. Instytut przy efektywnym gospodarowaniu zasobami - zachowuje dbałość o zgodność działania z ustawą prawo o zamówieniach publicznych oraz zachowanie dyscypliny finansów publicznych. Sprawne i niezawodne funkcjonowanie ITS to także spełnienie wymagań związanych z infrastrukturą informatyczną. Poprzez właściwe zarządzanie zasobami - ITS stał się kluczowym partnerem organów administracji państwowej w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK).

Realizując jedno z podstawowych działań statutowych, Instytut Transportu Samochodowego rozpowszechnia dorobek naukowy, poprzez publikacje w kwartalniku "Transport Samochodowy", instytutowych periodykach, informatorach i opracowaniach z wykonanych prac.

Instytut Transportu Samochodowego to nowoczesna jednostka badawczo-rozwojowa.