Legislacja

Dyrektor może też przesłać informację w formie papierowej

8 marca 2013

62f118f87bf1fc88a9502baf975293d9866dc273

(Fot.: PD@N 456-53)

Z dniem dzisiejszym zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Akt opublikowano 7 marca br. W rozdziale 3 poświęconym wydawaniu paw jazdy, w paragrafie 11 dodano ustęp 4 i 5 odnoszące się do procedur w sytuacji awarii systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania. I tak dyrektor przesyła właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie informację o pozytywnym albo negatywnym wyniku egzaminu państwowego w formie dokumentu papierowego zawierającego następujące dane i informacje:

1)numer profilu kandydata na kierowcę wydanego dla osoby egzaminowanej;

2)imię i nazwisko osoby egzaminowanej;

3)numer PESEL lub datę urodzenia osoby egzaminowanej w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;

4)kategorie prawa jazdy lub pozwolenia, dla których był przeprowadzony egzamin państwowy;

5)wyniki egzaminów państwowych dla poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia;

6)informację o egzaminatorze, który potwierdził wynik egzaminu państwowego.

Dołącza się kopię oświadczenia o :

a)nazwie organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie, który wygenerował profil kandydata na kierowcę,

b)części egzaminu państwowego, jaka ma być przeprowadzona,

c)dacie rozpoczęcia i zakończenia szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, której dotyczyło szkolenie, oraz numerze ośrodka szkolenia kierowców lub innego podmiotu prowadzącego szkolenie, w którym było ono prowadzone,

d)kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, dla której ma być przeprowadzony egzamin państwowy,

e)spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy,

f)niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1–5 ustawy,

g)posiadaniu zgody, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, o ile jest wymagana,

h)posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami,.

i)zakresie, dacie wydania, terminie ważności oraz ograniczeniach zawartych w orzeczeniu lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

j)zakresie, dacie wydania oraz terminie ważności zawartych w orzeczeniu psychologicznym o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - o ile jest wymagane.

Minister przewidział także, iż przypadku otrzymania od organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie odmowy udostępnienia profilu kandydata na kierowcę lub informacji, że umieszczone w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, dane i informacje nie pozwalają na przeprowadzenie egzaminu państwowego, ośrodek egzaminowania nie wyznacza terminu egzaminu.