Legislacja

Dyrektywa UE dot. systemu zapisywania wykroczeń drogowych

9 sierpnia 2011

Po wakacjach, jeszcze w polskiej prezydencji w UEma zostać przyjęta dyrektywa UE przewidująca połączenie krajów UE specjalnym systemem zapisywania wykroczeń drogowych. Państwa członkowskie będą miały dwa lata na wprowadzenie jej w życie. System ma być wprowadzony we wszystkich państwach członkowskich poza Danią i Wielką Brytanią, które mogą do niego dołączyć w późniejszym terminie. Treść dokumentu analizują prawnicy. W następnym etapie trafi on pod obrady Rady Europy i jeszcze w trakcie naszej prezydencji powinien zostać uchwalony. Pod obrady parlamentu trafił już po długich konsultacjach między Komisją Europejską, Radą Europy i Parlamentu. Dyrektywa zawiera bardzo szeroki katalog przestępstw i wykroczeń drogowych podlegających karze. Prawo będzie mogło być skutecznie egzekwowane. W oparciu o ustalenia dyrektywy prawa państwa członkowskie będą musiały przekazywać dane kierowców oraz pojazdów uprawnionym organom kraju, w którym przestępstwo zostało popełnione. Te z kolei prześlą przestępcy listem poleconym informacje o popełnieniu przewinienia, karze, konsekwencjach prawnych oraz procedurze odwoławczej. Kary będą egzekwowane w oparciu o prawo kraju, w którym przestępstwo zostało popełnione.