Legislacja

E-myto: ustawowe uprawnienia inspektorów

21 lipca 2011

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych, dostosowującą uprawnienia inspektorów transportu drogowego do nowych zadań związanych z poborem e-myta. Sejm uchwalił nowelę w czerwcu br. w związku z uruchomieniem elektronicznego systemu poboru opłat za przejazd autostradami i drogami krajowymi.

Informacja

o ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

oraz ustawy o drogach publicznych

Uchwalenie ustawy związane jest z uruchomieniem od dnia 1lipca 2011 r. elektronicznego systemu pobierania opłat (zastępującego winiety) za przejazdy pojazdów samochodowych powyżej 3,5 t po drogach krajowych, o którym mowa jest w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym dostosowują kompetencje Inspekcji Transportu Drogowego, jej organów oraz inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego do zadań związanych z funkcjonującym od 1 lipca elektronicznym systemem pobierania opłat oraz systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.

Ustawa nakłada na Inspekcję Transportu Drogowego następujące zadania:

- przeprowadzanie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w ustawie o drogach publicznych,

- przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Zasadnicze zmiany w ustawie o transporcie drogowym dotyczą:

1)zapewnienia możliwości prowadzenia kontroli oraz postępowań administracyjnych przez pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego;

2)doprecyzowania uprawnień inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie kierowania do sądów powszechnych wniosków o ukaranie oraz udziału w rozprawach przed tymi sądami w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia z zakresu działania Inspekcji Transportu Drogowego,

3)wyodrębnienia w Inspekcji Transportu Drogowego 3 rodzajów służb: kontroli transportu drogowego, nadzoru nad ruchem drogowym oraz kontroli opłat drogowych,

4)doprecyzowania zasady prowadzenia przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego centralnej ewidencji naruszeń w sposób zapewniający ochronę danych zgromadzonych w ewidencji.