Legislacja

E-usługi do ustawy - Prawo o ruchu drogowym

10 lutego 2015

94880afe50d7c7ff9d558956b9525fcf6ac15103

(513-7)

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, w których zaproponowano uruchomienie kolejnych bezpłatnych e-usług. Powinny one obowiązywać od stycznia 2016 roku. W założeniach przewidziano dalsze udoskonalanie Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK), dzięki czemu powstaną kolejne e-usługi: - dostęp on-line dla kierowców do własnych danych i informacji umożliwi bieżące monitorowanie informacji na temat zastosowanych wobec nich kar i ograniczeń, wynikających z wykroczeń i przestępstw przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego. Kierowca będzie mógł np. sprawdzić liczbę własnych punktów karnych oraz opłacić mandat. “Udostępnij dane pracodawcy” zapewni weryfikację uprawnień kierowcy - przedsiębiorca, przed udostępnieniem służbowego auta pracownikowi, będzie mógł sprawdzić czy posiada on ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu. “Sprawdź szkołę jazdy” pozwoli na ocenę jakości kształcenia szkół jazdy przez przyszłych kursantów na podstawie dostępnych danych statystycznych, co ma zwiększyć konkurencję między nimi i przyczynić się do wzrostu jakości świadczonych usług. “Mój pojazd” pozwoli właścicielom na dostęp on-line do danych i informacji o własnym pojeździe. Planowane jest również utworzenie usług powiadamiania kierowców oraz właścicieli pojazdów o ważnych terminach związanych z pojazdami lub prawami jazdy. Rozszerzenie zakresu danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów pozwoli na udostępnianie większej liczby informacji. Dzięki zmianom właściciele pojazdów będą mogli on-line sprawdzić informacje dotyczące badań technicznych pojazdów (zakłada się gromadzenie informacji o wszystkich wykonywanych badaniach technicznych, zakończonych wynikiem pozytywnym czy negatywnym). Projekt założeń do ustawy przewiduje również możliwość sprawdzenia, czy pojazd nie uległ istotnej szkodzie.