Legislacja

Egzamin poza siedzibą WORD i inne zmiany

1 czerwca 2015

92b6651bd562c9c62f8a024b28f242b07e48f698

(518-38 fot. jola michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji podało do publicznej wiadomości projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Akt został skierowany do uzgodnień z wyznaczonym terminem ich zakończenia na dzień 13 czerwca br.

Przypomnijmy obowiązujący akt opublikowano w 2012 r., do dnia dzisiejszego trzykrotnie był znowelizowany. Projekt, o którym mówimy, jest nową wersją rozporządzenia nazywanego egzaminacyjnym. Po 30 dniach od jego ogłoszenia to poprzedzające utraci moc. I tu pojawia się pierwsze pytanie.

Dlaczego nowe brzmienie rozporządzenia? W roku ubiegłym parlamentarzyści uchwalili nowelę ustawy o kierujących pojazdami (2014.970), która dokonała zmiany brzmienia art. 66 stanowiącego podstawę prawną naszego rozporządzenia. Rozbudowano delegację ustawową wskazując, że rozporządzenie będzie określało szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób: organizacji i przeprowadzania egzaminu państwowego oraz wzory stosowanych dokumentów, organizacji i przeprowadzania kursu kwalifikacyjnego oraz wzory stosowanych dokumentów oraz organizacji obiegu oraz postępowania z dokumentami dotyczącymi osób przystępujących do egzaminu państwowego oraz do kursu kwalifikacyjnego. Ustawa określała, że nowy akt wykonawczy ma wejść w życie nie później niż do 18 miesięcy od jej wejścia w życie tj. od 28 sierpnia 2014 r. Czyli możemy tu skomentować, że jest jeszcze czas na spokojne konsultacje publiczne.

Tyle tytułem wyjaśnienia. Co zostaje zmieniane w odniesieniu do obecnie obowiązujących przepisów rozporządzenia o tej samej nazwie:

1.Od 19 stycznia 2013 r. karta motorowerowa została zastąpiona przez prawo jazdy kat. AM. Dzisiaj resort postanowić ułatwić młodym ludziom dostęp do tego uprawnienia. I tak egzamin państwowy będzie mógł być organizowany przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego poza ich siedzibami np. właśnie w szkołach gdzie uczęszczają kandydaci na kierowców. Już na miejscu to egzaminator wyznaczy zadania oraz trasę egzaminacyjną (dotychczas ośrodek egzaminowania w porozumieniu w właściwym marszałkiem województwa). Ta część praktyczna, w ruchu drogowym. będzie mogła odbyć się w skróconym czasie - minimum do 10 minut. Więcej część teoretyczna będzie przeprowadzana przy użyciu przenośnych stacji egzaminacyjnych, współpracujących z systemem teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.

2.Przywrócony zostaje, powoływany przez dyrektora WORD, koordynator (osoba zatrudniona w WORD, koordynująca pracę egzaminatorów) oraz egzaminatora nadzorującego (osoba zatrudniona w WORD, bezpośrednio nadzorująca pracę egzaminatorów i udzielające wyjaśnień na uwagi wnoszone przez osoby egzaminowane). W każdym ośrodku egzaminowania dyrektor będzie musiał powołać co najmniej jednego koordynatora i jednego egzaminatora nadzorującego. Ten ostatni będzie mógł także np. przeglądać nagrania egzaminu praktycznego. Dzisiaj w rozporządzeniu mowa o osobie upoważnionej przez dyrektora, a praktycznie w większości ośrodków istnieje funkcja egzaminatora nadzorującego.

3.Zmianie mają ulec także niektóre przepisy dotyczące wymagań stosowanych na egzaminie państwowym. I tak:

-zdający egzamin nie będzie mógł stawiać się w trampkach, będzie musiał posiadać stosowne dla motocyklisty obuwie;

-skorygowano zadanie egzaminacyjne nazwane “SLALOM WOLNY”. Teraz zostaje ono podzielone na dwa zadania “SLALOM WOLNI” i “JAZDA PO ŁUKACH W KSZTAŁCIE CYFRY 8”;

-usunięto część zapisów dotyczących czasu wstrzymania przeprowadzania egzaminów “do czasu ważności pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu”. To zmiana oczywista.

-równie oczywisty jest zapis dotyczący negatywnego wyniku egzaminu w przypadku braku pojazdu, który był zobowiązany podstawić zdający, czy tez braku stosownego stroju.

4.W rozdziale poświęconym kursom kwalifikacyjnym dla egzaminatorów uzupełniony został zakres tematów w ramach szkolenia podstawowego. Niezbędna będzie wiedza dotycząca organów administracji publicznej zajmujących się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie krajowym i regionalnym; okoliczności i rodzajów wypadków drogowych; charakterystyk sprawców i ofiar wypadków; założeń i celów obowiązujących krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych w obszarze brd; zatrzymywania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami, kontroli ruchu drogowego oraz sankcji i ubezpieczeń; a także ekonomicznego wymiaru wypadków drogowych (kosztów zdarzeń i ofiar, wpływu na gospodarkę kraju).

5.Stosownie do w/w i wynikających z obowiązujących przepisów zmian skorygowano obowiązujące załączniki rozporządzenia - tabele zadań egzaminacyjnych, druki.

Przygotowane zmiany rozporządzenia egzaminacyjnego rzeczywiście ułatwi wiele procedur, usprawni egzamin, może nawet ułatwi ten tak stresujący egzamin życia. Po wielu latach wraca możliwość przeniesienia egzaminu praktycznego poza siedzibę ośrodka lub jego oddziały. Tymczasem ta możliwość dotyczy wyłącznie prawa jazdy kat. AM. A jednak... (jm)