Legislacja

Egzaminy praktyczne na kat. C i C+E. Stanowisko resortu

2 kwietnia 2013

b2b7529280c9ab022b84271d4a24fb2274c30eea

(Fot.: PD@N 460-52jm)

W sprawie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kat. C i C + E interpelację (nr 14091) złożył poseł Łukasz Borowiak. Odpowiedzi udzielił Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w resorcie transportu. W imieniu resortu podsumował: osoby, które zdały przed dniem 19 stycznia 2013 r. egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii C albo C+E, ale nie otrzymały jeszcze dokumentu prawa jazdy i nie spełniają obecnie wymogu wieku minimalnego dla przedmiotowych kategorii prawa jazdy, mogą otrzymać prawo jazdy kategorii C albo C+E po uzyskaniu kwalifikacji wstępnej. Należy wskazać, że zgodnie z ustawą o transporcie drogowym ukończenie kwalifikacji wstępnej jest niezbędne do wykonywania zawodu kierowcy w zakresie przewozu rzeczy (prawo jazdy kategorii C, C+E). Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie dla wszystkich osób zamierzających wykonywać zawód kierowcy nie zmieniły się warunki uzyskiwania prawa jazdy i dostępu do zawodu.

Interpelacja nr 14091

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kat. C i C+E

Szanowny Panie Ministrze! W ostatnim czasie otrzymałem informację o problemach przyszłych kierowców, które wystąpiły po wprowadzeniu w dniu 19 stycznia br. nowych przepisów dotyczących egzaminów na prawo jazdy. Sytuacja dotyczy osób, które ukończyły 18. rok życia i przed 19 stycznia br. odbyły kurs oraz zdały test teoretyczny na prawo jazdy kat. C i C+E. Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami uprawnienia do kierowania ciężarówkami można uzyskać dopiero po ukończeniu 21 lat. W związku z wprowadzonymi zmianami osoby te nie mogą przystąpić do egzaminu praktycznego.

Należy zaznaczyć, że koszt kursu, badań lekarskich oraz samego egzaminu jest dość spory i wynosi ok. 3500,00 zł. Ponadto osoby te zainwestowały swoje pieniądze, aby w przyszłości po pozytywnym zaliczeniu egzaminu ubiegać się o pracę jako zawodowi kierowcy ciężarówek albo nabyć uprawnienia dające im atut przy staraniach o pracę.

Z otrzymanej przeze mnie informacji wynika, że wojewódzki ośrodek ruchu drogowego zaproponował tym osobom ukończenie kwalifikacji wstępnej, której koszt to ok. 3000-3500 zł i trwa ona ok. 2 miesięcy, w innej sytuacji kandydaci na kierowców muszą poczekać do ukończenia minimalnego wieku, czyli 21 lat. Niestety kwalifikacja wstępna dla wielu z nich jest zbyt dużym kosztem, na który obecnie nie mogą sobie pozwolić. Egzamin teoretyczny, który zdali, jest ważny tylko pół roku, więc po ukończeniu 21 lat będą musieli go zdawać jeszcze raz. Ponadto po tak długim okresie osoby te będą musiały wykupić dodatkowe lekcje teoretyczne, aby przypomnieć sobie praktykę.

Ponadto otrzymałem informację, że podobny problem mają osoby z Poznania, ale zostały one dopuszczone do egzaminu na starych zasadach.

W związku z zaistniałą sytuacją, zwracam się do Pana Ministra z pytaniami:

1)Czy ministerstwo podjęło działania w celu rozwiązania wskazanego powyżej problemu?

2)Czy nie byłoby zasadne wprowadzenie przepisów przejściowych, tak aby umożliwić osobom, które zaliczyły pozytywnie test teoretyczny, podejście do testu praktycznego?

Z wyrazami szacunku

Poseł Łukasz Borowiak

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r.

O d p o w i e d ź:

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo, nr SPS-023-14091/13, przekazujące interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii C i C+E, przedstawiam następujące stanowisko.

Od 19 stycznia 2013 r. w sprawach dotyczących m.in. szkolenia i egzaminowania kierowców mają zastosowanie przepisy określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) oraz stosownych rozporządzeniach wykonawczych. Oznacza to, że osoby przystępujące do egzaminu państwowego na prawo jazdy którejkolwiek z kategorii po 19 stycznia 2013 r. zdają go według nowych zasad, na podstawie obowiązujących przepisów. Termin wejścia w życie nowych przepisów określonych w ww. ustawie wynika bezpośrednio z wdrożenia przepisów dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy, zmienionej dyrektywą Komisji 2011/94/UE z dnia 28 listopada 2011 r., która została transponowana do polskiego porządku prawnego poprzez przedmiotową ustawę.

Jedną ze zmian wprowadzonych ww. ustawą wynikającą bezpośrednio z postanowień dyrektywy 2006/126/WE jest zmiana wieku minimalnego wymaganego do uzyskania niektórych kategorii prawa jazdy. W przypadku prawa jazdy kategorii C i C+E zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy wiek minimalny określono na 21 lat. Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o kierujących pojazdami dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat.

W związku z powyższym osoby, które zdały przed dniem 19 stycznia 2013 r. egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii C albo C+E, ale nie otrzymały jeszcze dokumentu prawa jazdy i nie spełniają obecnie wymogu wieku minimalnego dla przedmiotowych kategorii prawa jazdy, mogą otrzymać prawo jazdy kategorii C albo C+E po uzyskaniu kwalifikacji wstępnej. Należy wskazać, że zgodnie z ustawą o transporcie drogowym ukończenie kwalifikacji wstępnej jest niezbędne do wykonywania zawodu kierowcy w zakresie przewozu rzeczy (prawo jazdy kategorii C, C+E).

Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie dla wszystkich osób zamierzających wykonywać zawód kierowcy nie zmieniły się warunki uzyskiwania prawa jazdy i dostępu do zawodu.

Z poważaniem